Podpisywanie dokumentów
©thodonal/Fotolia

Umowa o świadczenie usług a umowa zlecenia i umowa o dzieło

Podpisywanie dokumentów
©thodonal/Fotolia

Odrębna umowa o świadczenie usług nie została przewidziana przez kodeks cywilny, można jednak zawierać tak nazwaną umowę na zasadzie swobody umów. Jeśli postanowienia umowy nie wskazują na to, że jest to w rzeczywistości któraś z umów nazwanych, czyli przewidzianych w kodeksie, to stosuje się do niej przepisy o zleceniu.

Umowa o świadczenie usług: umowa nienazwana

Kodeks cywilny przewiduje szereg umów polegających na świadczeniu określonych usług, takich jak umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa dostawy, umowa kontraktacji itd., jednak nie przewiduje odrębnej umowy o świadczenie usług. Zawarcie takiej umowy jest możliwe na zasadzie swobody umów, czyli możliwości zawierania przez strony wszelkich umów, których postanowienia są zgodne z prawem.

Umowa o świadczenie usług: zlecenie czy dzieło?

Art. 750 kodeksu cywilnego ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą do umów o świadczenie usług, które nie zostały przewidziane w przepisach prawnych, stosuje się przepisy o zleceniu. Dodać należy, że o charakterze umowy nie decyduje jej nazwa, a treść. Jeśli więc większość jej elementów wskazuje na to, że jest to umowa o dzieło, to będzie się do niej stosować przepisy dotyczące umowy o dzieło, nie zaś zlecenia.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło polega przede wszystkim na tym, że pierwsza z nich jest umową starannego działania, druga – umową rezultatu. Oznacza to, że osoba pracująca w oparciu o umowę zlecenia jest zobowiązana przede wszystkim dążyć do wykonania określonych w umowie celów. Jeśli więc z powodów niezależnych od pracownika cel nie zostanie osiągnięty, to nie sprawia to, że nie wywiązał się on z umowy, jest on bowiem zobowiązany do wykonywania określonych czynności. Natomiast umowa o dzieło, będąca umową rezultatu, opiera się przede wszystkim na wytworzeniu przedmiotu umowy – np. sporządzenia projektu, zrobienia stołu, napisaniu artykułu itd. Najważniejszy jest tu właśnie rezultat pracy, który został przewidziany w umowie.

To, czy zawierana umowa jest umową zlecenia czy umową o dzieło, ma również znaczenie dla ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia jest „ozusowana”, a więc pracodawca jest zobowiązany za pracownika odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast umowa o dzieło nie daje tytułu do ubezpieczenia.

Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25