mężczyzna przy laptopie
Image by LifetimeStock.com

Własny pracownik na umowie o dzieło a składki na ZUS

mężczyzna przy laptopie
Image by LifetimeStock.com

W sytuacji gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, od tej umowy trzeba płacić wszystkie składki ZUS, tak jakby był to etat.

 

Umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej, zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy) reguluje zasady jej zawierania oraz prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy dzieła.

Umowa o dzieło

Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. W przypadku umowy o dzieło, zamawiający może odstąpić od umowy tylko w określonych okolicznościach, na przykład gdy dzieło wykonywane jest w sposób niezgodny z umową (art. 636 § 1-2 k.c.).

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

W znakomitej większości sytuacji dotyczących umowy o dzieło, zamawiający nie ma obowiązku objęcia wykonawcy ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym. Od większości umów o dzieło nie trzeba więc płacić składek ZUS. Wyjątkiem jest przypadek, gdy zamawiającego i wykonawcę łączy jednocześnie stosunek pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy, tzn. umowa o pracę lub gdy przedmiotem umowy o dzieło jest dzieło wykonane na rzecz pracodawcy. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy wykonawca jest jednocześnie pracownikiem płatnika. W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a).

Ubezpieczenia ZUS przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem

Przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – ZUS, będzie łączna kwota przychodu uzyskanego z tytułu zarówno umowy o pracę, jak i umowy o dzieło (art. 18 ust. 1 i 1a).

 

Wyjątkiem może być sytuacja, gdy umowa o dzieło zawarta jest z pracownikiem, który jest jednocześnie właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, a profil tej działalności pokrywa się z wykonywaną umową. W tym przypadku przychód uzyskany z tytuły umowy o dzieło traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej i od wynagrodzenia umowy o dzieło nie będą wówczas odprowadzane składki na ZUS.  

Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01