Party.pl

fiszka orange Advertisement


Dłonie podają sobie długopis
©fpic/Fotolia

Na czym polega umowa licencyjna?

Dłonie podają sobie długopis
©fpic/Fotolia

Umowa licencyjna polega na tym, że twórca udziela licencjobiorcy prawa do korzystania ze swojego utworu w określonych polach eksploatacji, i zasadniczo pobiera za to wynagrodzenie. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna, przy czym ta pierwsza musi być sporządzona na piśmie.

Umowa licencyjna: czego dotyczy?

Umowy licencyjne dotyczą korzystania z cudzego utworu. Na podstawie umowy licencyjnej twórca utworu, posiadający do niego prawa autorskie, upoważnia drugą stronę, czyli licencjobiorcę, do korzystania ze stworzonego przez siebie utworu, w sposób określony w tej umowie. Autor nie pozbywa się autorskich praw majątkowych, upoważnia jedynie do eksploatacji utworu w pewnym zakresie.

Umowa licencyjna: rodzaje

Wyróżnia się licencję wyłączną oraz licencję niewyłączną.

  • W przypadku licencji wyłącznej licencjobiorca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji. Licencjodawca nie może więc w tym zakresie udzielać licencji innym osobom.
  • Licencja niewyłączna nie przewiduje takiego ograniczenia – licencjodawca może więc udzielać prawa do korzystania ze swojego utworu także innym osobom.

Umowa licencyjna: treść umowy

Treść umowy licencyjnej może być dowolnie kształtowana przez strony. Konieczne jest jednak wskazanie utworu, którego dotyczy, oraz zakresu korzystania z niego przez licencjobiorcę. Powinno się także uwzględnić miejsce i czas korzystania z utworu. Jak każda umowa, powinna wskazywać jednoznacznie strony, czas i miejsce zawarcia umowy i podpisy stron – jeśli jest zawierana w formie pisemnej.

Umowa licencyjna musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeśli w grę wchodzi licencja wyłączna. Natomiast licencja niewyłączna może być udzielona w dowolnej formie.

Umowa licencji wyłącznej, jeśli nie wymienia pól eksploatacji, jest nieważna. Natomiast umowa licencji niewyłącznej nie staje się przez to nieważna – jeśli zakres korzystania z utworu nie jest określony, to powinien być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, to:

  • licencja jest udzielona na okres 5 lat,
  • obowiązuje na terytorium państwa, w którym znajduje się siedziba licencjobiorcy,
  • jeśli jest udzielona na czas nieoznaczony, to twórca może ją wypowiedzieć rok wcześniej, z końcem roku kalendarzowego,
  • domyślnie licencja jest niewyłączna – trzeba więc wyraźnie wskazać w umowie, że chodzi o licencję wyłączną, jeśli taki jest zamiar stron,
  • licencjobiorca nie może udzielać sublicencji, czyli nadawać prawa korzystania z utworu kolejnym osobom,
  • licencjobiorca licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z powodu naruszenia autorskich praw majątkowych, objętych umową,
  • twórca ma prawo do wynagrodzenia za udzielenie licencji.

Przeładuj

Tadeusz Seibert komentuje zniknięcie Margaret ze sceny. Zdradził prawdziwe powody?

zobacz 00:34