Wnętrze samochodu
Pixabay/Ana_J/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Zobacz, jak powinna wyglądać umowa darowizny samochodu

Wnętrze samochodu
Pixabay/Ana_J/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Umowa darowizny samochodu jest sporządzana w sytuacjach, kiedy właściciel pojazdu chce bezpłatnie przekazać go innej osobie. Może ona zastąpić akt notarialny. Umowa staje się ważna w momencie przekazania samochodu.

Co powinna zawierać umowa darowizny samochodu?

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie, jeśli obdarowany chce przerejestrować pojazd. W umowie darowizny samochodu muszą się znaleźć informacje takie, jak:

  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • dane darczyńcy i obdarowanego: imiona, nazwiska, adresy zameldowania, numery dowodów osobistych i informacje, przez kogo zostały wydane, numery NIP i PESEL, ewentualnie pokrewieństwo;
  • dane samochodu: marka i model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, wartość;
  • oświadczenie, że obdarowany przyjmuje darowiznę;
  • podpisy obu stron.

Wzór umowy darowizny samochodu

(miejscowość i data)

 

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

 

zawarta pomiędzy

………………………… (imię i nazwisko darczyńcy), zamieszkałym w …………… (miejscowość) przy ul. ……………….............. (ulica, nr domu i mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym …………………………………… (seria i nr dowodu osobistego),

zwanym dalej Darczyńcą a

…………………………… (imię i nazwisko obdarowanego), zamieszkałym w………………. (miejscowość) przy ul. ………………………......... (ulica, nr domu i mieszkania), legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………. (seria i nr dowodu osobistego),

zwanym dalej Obdarowanym

 

§ 1

1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego …......................………… (marka i model) o numerze rejestracyjnym ………..........……. rok produkcji ……........…, nr nadwozia ……….......................…, nr i seria dowodu rejestracyjnego ….................................... o wartości……………………zł.

2. Darczyńca oświadcza, że opisany w pkt. 1 samochód wolny jest od praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

 

§ 2

1. Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu wymieniony w paragrafie 1. samochód, a Obdarowany oświadcza, że przyjmuje niniejszą darowiznę.

2. Wydanie darowanego samochodu nastąpiło …………………………………….............. (data).

 

§ 3

Obdarowany zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z niniejszą umową.

 

§ 4

Zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą zostać wprowadzone w formie pisemnej.

 

 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy i Obdarowanego.

 

(podpis Darczyńcy i podpis Obdarowanego)

 

 

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Czy Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żałuje udziału w programie?

zobacz 01:04