kobieta przegląda papiery
©gpointstudio/Fotolia

Ulga abolicyjna – na czym polega?

kobieta przegląda papiery
©gpointstudio/Fotolia

Ulga abolicyjna przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, jednak zgodnie z umową międzynarodową zawartą z tym krajem nie zostały zwolnione od zapłacenia podatku od tego dochodu w Polsce. Ulgę abolicyjną stosuje się do określonego limitu, ustalanego indywidualnie, przy rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga abolicyjna: co oznacza?

Ulga abolicyjna to jedna z ulg podatkowych, przewidzianych przez polskie przepisy (tekst tzw. ustawy abolicyjnej dostępny tutaj), pozwalająca zmniejszyć należny fiskusowi podatek. Polega ona na tym, że podatek zapłacony za granicą odlicza się od łącznej sumy dochodów osiąganych w Polsce i za granicą.

Ulga ta przysługuje osobom, które uzyskały dochód za granicą, ale nie mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce. Zwolnienie takie przysługuje na zasadzie zwolnienia z progresją, jeśli ta metoda wyliczania podatku przewidziana jest w podpisanej z danym krajem umowie międzynarodowej. W takim przypadku nie płaci się w Polsce podatku od dochodów uzyskiwanych za granicą. Zwolnienie z progresją polega więc po prostu na tym, że państwa-strony umowy rezygnują z opodatkowania dochodów, które zostały uzyskane w drugim państwie. Jednocześnie jednak uwzględnia ono te dochody na potrzeby ustalenia stawki procentowej podatku dochodowego w Polsce.

 

Metodę odliczenia proporcjonalnego stosujemy, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje zastosowanie tej metody lub jeśli nie jest podpisana żadna umowa dotycząca opodatkowania.

Ulga abolicyjna: wysokość

Wysokość ulgi abolicyjnej jest równa różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem, który wylicza się zgodnie z metodą zwolnienia z progresją.

Odliczenie stosuje się jednak jedynie do określonego limitu. Oblicza się go według wzoru:

  • P × (DZ ÷ DŁ)

P to podatek od łącznych dochodów (wg skali podatkowej), DZ - dochód zagraniczny, DŁ - dochód łączny.

Metoda odliczenia proporcjonalnego a zwolnienie z progresją

Podatek według metody odliczenia proporcjonalnego oblicza się następująco:

oblicza się podatek według skali podatkowej (18 i 32%) od sumy dochodów w Polsce i za granicą,

od tak obliczonego podatku należy odjąć podatek pobrany za granicą, ale tylko do ustalonego limitu,

wynik to podatek, który należy opłacić w Polsce.

 

Natomiast przy zwolnieniu z progresją:

  • do obliczenia podatku należnego w Polsce od polskich dochodów stosuje się stawkę podatku (według skali podatkowej) dla sumy dochodów polskich i zagranicznych,
  • następnie oblicza się stopę procentową dla wyliczonej sumy podatku (jeśli suma dochodów wyniosła 50 000 zł, to podatek według skali podatkowej wynosi 8443,98 zł. Należy następnie ten podatek podzielić przez sumę dochodów – 8443,98 ÷ 50 000 = 16,89% - to stopa procentowa),

według tak ustalonej stawki oblicza się podatek od dochodów osiągniętych w Polsce.

Ulga abolicyjna: do jakich przychodów można ja zastosować?

Ulgę abolicyjną można zastosować do przychodów, które pochodzą:

  • z umowy o pracę, ze stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku służbowego, pracy nakładczej,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wyjątkiem rozporządzania nimi.

Nie można tej ulgi zastosować do dochodów uzyskiwanych w tzw. rajach podatkowych.

Ulga abolicyjna: wymagane dokumenty

Z ulgi abolicyjnej można skorzystać przy rozliczeniu rocznym. Nie można z niej skorzystać w trakcie roku podatkowego. Do PIT-u należy dołączyć załączniki PIT/ZG.

 

Ponadto należy posiadać dokumenty świadczące o zapłaceniu podatku za granicą. Nie trzeba ich załączać do zeznania podatkowego, jednak należy je zachować, na wypadek kontroli podatkowej, przez 5 lat od końca roku, w którym złożone zostało zeznanie.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Występ 14-letniej Wiktorii poruszył jurorów "The Voice Kids"! To ona wyra show TVP?

zobacz 00:47