pan czyta umowę
©thodonal/Fotolia

Polubowne rozwiązanie sporu: ugoda pozasądowa i ugoda sądowa

pan czyta umowę
©thodonal/Fotolia

Ugoda pozasądowa i ugoda sądowa to dwa sposoby na polubowne rozwiązanie sporu. Ugoda pozasądowa to po prostu umowa pomiędzy stronami, która modyfikuje dotychczasowe zobowiązanie lub sposób jego wykonania. Ugoda zawarta przed sądem zastępuje jego wyrok i stanowi tytuł egzekucyjny, jest więc korzystniejsza dla wierzyciela.

Ugoda: sposób na rozwiązanie sporu

Zawarcie ugody jest sposobem polubownego rozwiązania sporu. Możliwe jest zawarcie ugody sądowej, czyli zawartej przed sądem i przez sąd potwierdzonej. Można też zawrzeć ugodę pozasądową w formie umowy.

Ugoda sądowa

Ugoda sądowa następuje podczas postępowania sądowego. Jej treść zostaje wpisana do protokołu i zatwierdzona podpisami stron. Wówczas zwracana jest połowa opłaty sądowej za wszczęcie sprawy w tej instancji, w której doszło do zawarcia ugody przed sądem. Ugoda taka zostaje potwierdzona przez sąd i zastępuje jego orzeczenie. Co istotne, ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, a więc gdy druga strona nie dotrzyma jej warunków – możliwe jest wszczęcie przeciwko niej egzekucji komorniczej.

Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa to umowa cywilnoprawna zawarta między stronami, w której dochodzą one do porozumienia poprzez wzajemne ustępstwa. Zawiera się ją aby uchylić istniejący lub przyszły spór, a także aby zapewnić wykonanie roszczeń wynikających z wcześniej zawartej między nimi umowy lub umów.

 

Można ją zawrzeć przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, lub podczas trwania postępowania sądowego. W tej drugiej sytuacji powinno skutkować cofnięciem powództwa. Nie należy jednak zrzekać się roszczenia. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody pozasądowej podczas trwania postępowania sądowego, ale przed pierwszym posiedzeniem w sprawie, to zwrócona zostanie połowa opłaty sądowej.

 

Ugoda pozasądowa nie stanowi tytułu egzekucyjnego. Jeśli więc dłużnik będzie uchylał się od wykonania zobowiązania stwierdzonego w ugodzie – konieczne będzie jednak podanie go do sądu.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25