zaniepokojony pan
©elnariz/Fotolia

Terminy płatności faktury – kiedy trzeba zapłacić za towar

zaniepokojony pan
©elnariz/Fotolia

Termin płatności faktury często jest umieszczany na tym dokumencie, może również wynikać z umowy między stronami. Nie jest to jednak obowiązkowe. Wówczas należy trzymać się terminu 30 dni od wykonania zobowiązania drugiej strony, bowiem po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe.

Termin płatności faktury: opcjonalność

Termin płatności faktury może być na niej określony. Nie jest to jednak obligatoryjny element faktury, choć często w niej umieszczany. Obowiązkowymi elementami na fakturze jest data wystawienia faktury, data dokonania lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi, oraz data otrzymania zapłaty, jeśli nastąpiła ona przed sprzedażą, a więc przed wystawieniem tego dokumentu.

Termin płatności faktury: jak ustalić

Po pierwsze data płatności może wynikać z umowy między stronami. Może w niej być określone, jaki jest termin płatności – może to być określony dzień lub np. 14 dni po wystawieniu faktury.

 

Po drugie sprzedawca, ustalając termin płatności faktury, nie musi go konsultować z klientem. Terminem płatności jest wówczas dzień określony w wezwaniu do zapłaty. Termin ten nie może być ustalony na wcześniejszy niż ten, w którym następuje wręczenie wezwania. Możliwe jest elektroniczne wezwanie do zapłaty, ale tylko, jeśli strony przewidziały w umowie taką możliwość.

Termin płatności faktury: ograniczenia

Zasadniczo termin płatności faktury pomiędzy przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Strony mogą jednak ustalić dłuższy termin płatności. Warunki takiego przedłużenia określone są bardzo nieściśle – ma to być uzasadnione obiektywnie i niesprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy.

 

Jeśli między przedsiębiorcami nie został ustalony termin zapłaty, to płatność powinna nastąpić w ciągu 30 dni od wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Po tym terminie zaczynają być naliczane odsetki ustawowe, które wraz z zapłatą powinny być opłacone bez wezwania.

Rekompensata za płatność po terminie

Rekompensata w kwocie 40 euro należy się w przypadku zapłaty faktury po terminie. Jest to rekompensata za koszty, które ponosi przedsiębiorca w związku z dochodzeniem należności. Należy się ona bez wezwania do jej zapłaty. Jeśli rzeczywiście poniesione koszty są wyższe, przedsiębiorca może domagać się pełnego ich opłacenia na drodze sądowej.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04