nauczyciel przy tablicy z książką w ręku
Image by LifetimeStock.com

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – zasady otrzymywania

nauczyciel przy tablicy z książką w ręku
Image by LifetimeStock.com

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli przyznawane jest raz w roku. Aby je otrzymać nie trzeba pisać wniosku. Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od stażu pracy nauczyciela oraz wymiaru godzin pracy. Kwoty reguluje Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., art. 53) oraz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.111). Dyrektorzy mogą wypłacić świadczenia urlopowe do 31. sierpnia, ale zwykle robią to w czerwcu.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli

Świadczenie urlopowe stanowi 37% kwoty bazowej (średniego miesięcznego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne). Pełną kwotę pobiera nauczyciel pracujący na cały etat od września do czerwca – jest to 1093,93 złote (jest to kwota opodatkowana, ale nie odlicza się od niej składki na ubezpieczenia społeczne). Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na niepełny etat i/lub nie jest zatrudniony przez wszystkie miesiące roku szkolnego, otrzyma świadczenie urlopowe proporcjonalne do liczby przepracowanych dni.

Jak wyliczyć wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli – przykład

Jeżeli nauczyciel został zatrudniony na czas określony – od października do czerwca (9 miesięcy) na 1/2 etatu to:

1. Kwotę 1093,93 złote należy podzielić na dwanaście miesięcy – 1093,93 / 12 = 91,16 zł.

2. Wynik pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel pracował – 91,16 x 9 = 820,44 zł.

3. Otrzymany wynik pomnożyć przez wymiar etatu pracownika – 820,44 x 0,5 = 410, 22 zł.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – rodzaj świadczenia socjalnego

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest świadczeniem socjalnym, które wypłaca się nauczycielom czynnie wykonującym zawód, ale także osobom przebywającym na urlopie zdrowotnym. W przypadku urlopu wychowawczego przyznaje się kwotę proporcjonalną do liczby przepracowanych godzin przed pójściem na zwolnienie. Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest w ramach umowy cywilnoprawnej, to świadczenie urlopowe mu się nie należy – w myśl kodeksu pracy nie jest bowiem pracownikiem (nie nawiązał stosunku pracy).

Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47