Dokumenty
©Ralf Geithe/Fotolia

Stawki podatku CIT, czyli podatku od dochodów firmy

Dokumenty
©Ralf Geithe/Fotolia

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, czyli podatku CIT, wynosi 19%. Dotyczy ona dochodów uzyskiwanych na terytorium polskim przez podmioty mające w RP siedzibę lub zarząd. W innych przypadkach możliwe jest zastosowanie stawek 20 i 10%.

Stawki podatku CIT: podstawa prawna

Stawki podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (tutaj dostępny jest pełny tekst ustawy).

Stawki CIT: stawka podstawowa

Podstawowa stawka CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Dotyczy dochodu uzyskanego na zasadach ogólnych. W tej wysokości obowiązuje ona od 2004 roku.

Stawka 19% odprowadzana jest od uzyskiwanego przychodu od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP. 19% postawy opodatkowania liczy się również od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, który ma swoją siedzibę lub zarząd na terytorium RP.

Stawki CIT: inne stawki

Z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium RP przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby ani zarządu, stawki podatku CIT wynoszą:

  • 20% - z odsetek, praw autorskich i pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, wzorów wyrobniczych, z należności za udostępnienie receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie urządzenia przemysłowego, udostępnienie know-how; z opłat za usługi widowiskowe, rozrywkowe, sportowe; z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, reklamowych, badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników.
  • 10% - z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi morskiej, z wyjątkiem wywozów tranzytowych; dochód uzyskany na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Stawki CIT mogą być modyfikowane na mocy zawieranej między państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04