Dziecko w sukience
Image by Lifetimestock.com

Skierowanie do sądu wniosku o alimenty, czyli pozwu, jest jedynym sposobem otrzymania alimentów w braku porozumienia między rodzicami. Mogą oni jednak porozumieć się poza sądem, podpisując umowę u notariusza lub ugodę przed mediatorem.

Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny ciąży na rodzicach dziecka do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może więc ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub trwać wiele lat dłużej.

 

Dochodzić alimentów w imieniu dziecka można na kilka sposobów. W razie braku porozumienia między rodzicami jest to zwykle złożenie do sądu pozwu o alimenty i uzyskanie orzeczenia w tej sprawie. Wysokość świadczenia zależy wówczas od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów. Orzeczenie takie po uprawomocnieniu staje się tytułem egzekucyjnym. Jeśli jednak między rodzicami dziecka istnieje porozumienie co do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, wówczas mogą oni się zdecydować na zawarcie ugody przed sądem lub przed mediatorem, lub podpisać porozumienie w tej sprawie u notariusza. Wszystkie te sposoby prowadzą do otrzymania tytułu egzekucyjnego, pozwalającego dochodzić zobowiązań.

Alimenty na dziecko: pozew i orzeczenie sądowe

Pozew o alimenty należy złożyć do właściwego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwość sądu ustala się ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli tego rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka.

Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Należy wskazać miejscowość, datę, określić sąd, do którego kierujemy pozew, a także określić powoda i pozwanego. Pozwanym jest drugi rodzic dziecka, powodem – dziecko. Rodzic występujący z pozwem jest przedstawicielem dziecka przed sądem – niezbędne więc jest podanie również jego danych. Należy również podać wartość przedmiotu sporu, którą będzie wartość świadczeń alimentacyjnych za jeden rok. Następnie trzeba wskazać, czego się domagamy – czyli płatności określonej kwoty od pozwanego na rzecz dziecka, oraz uzasadnić, na jakiej podstawie się tego domagamy, poprzez wskazanie dowodów w postaci dokumentów czy zeznań świadków, których wezwania na rozprawę się domagamy. Można też żądać nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Konieczne jest również wskazanie wszystkich załączników oraz własnoręczne podpisanie pozwu.

Alimenty na dziecko: umowa alimentacyjna u notariusza

Jeśli między rodzicami istnieje porozumienie co do tego, jak powinny rozkładać się między nimi obowiązki utrzymania dziecka, mogą uniknąć rozprawy sądowej i udać się do notariusza. Przed nim należy podpisać umowę alimentacyjną, w której rodzice zgodnie zobowiążą się do ponoszenia określonych kosztów utrzymania dziecka. Strony dobrowolnie poddają się w niej egzekucji. Jeśli jedna z nich przestanie opłacać to zobowiązanie – wówczas należy skierować wniosek do sądu rejonowego o nadanie umowie notarialnej klauzuli wykonalności, a po jej otrzymaniu skierować do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji.

Alimenty na dziecko: ugoda sądowa i ugoda przed mediatorem

Jeśli pozew został skierowany do sądu, a jednak rodzice dojdą do wniosku, że są w stanie się porozumieć w sprawie alimentów, można zawrzeć przed sądem ugodę, zamiast zdawać się na uznanie sędziego w tej kwestii.

Sąd może również skierować strony do mediacji, czyli próby zawarcia porozumienia przed bezstronnym mediatorem, specjalizującym się w rozwiązywaniu sporów tego rodzaju. Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, również stanowi tytuł egzekucyjny. Strony mogą dobrowolnie poddać się mediacji i zwrócić się o nią jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową.

Więcej na temat umowy świadczenia porady prawne