Mężczyzna
©sebra/Fotolia

Czym się charakteryzuje spółka komandytowo-akcyjna?

Mężczyzna
©sebra/Fotolia

Spółka komandytowo-akcyjna, w skrócie S.K.A, to spółka osobowa, posiadająca pewne cechy spółek kapitałowych. Jej wspólnikami są komplementariusze i akcjonariusze. Ci drudzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale to komplementariusze prowadzą jej działalność.

Spółka komandytowo-akcyjna: cechy charakterystyczne

Najbardziej charakterystyczną cechą spółki komandytowo-akcyjnej jest to, że co najmniej jeden ze wspólników – komplementariusz – odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, w tym również majątkiem osobistym, natomiast co najmniej jeden inny wspólnik jest akcjonariuszem, nieodpowiadającym za jej zobowiązania. Spółka ta łączy w sobie cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej – jest spółką osobową, ale ma prawo do emitowania akcji, będących papierami wartościowymi.

 

Spółka komandytowo-akcyjna, aby powstać, musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Sama spółka nie jest osobą prawną, a właśnie jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, czyli tak zwaną ułomną osobą prawną. Posiada więc zdolność prawną i zdolność sądową – może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana.

 

Spółka komandytowo-akcyjna prowadzi przedsiębiorstwo w celach gospodarczych, działając pod własną firmą. Firma spółki powinna zawierać nazwisko lub nazwę jednego, kilku lub wszystkich wspólników, i zawierać oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. W obrocie gospodarczym stosuje się skrót S.K.A.

Choć jest to spółka osobowa, to do jej utworzenia konieczny jest kapitał zakładowy o minimalnej wysokości 50 000 zł. Zbliża ją do spółek kapitałowych również to, że działają w jej ramach organy takie jak walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza. Utworzenie rady nadzorczej nie jest jednak obowiązkowe w przypadku spółki, która posiada nie więcej niż dwudziestu pięciu wspólników.

 

Spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek opłacać podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19%. Akcjonariusze spółki zobowiązani są opłacać podatek od dywidendy. Spółka taka jest również podatnikiem VAT oraz podatku akcyzowego.

Spółka komandytowo-akcyjna: wspólnicy

S.K.A. posiada dwie kategorie wspólników – komplementariuszy oraz akcjonariuszy. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, prowadzi on sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Egzekucja z jego majątku osobistego może być jednak prowadzona dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się niemożliwa.

  • Akcjonariusz to wspólnik pasywny. Nie prowadzi spraw spółki, a reprezentować ją może jedynie jako pełnomocnik. Nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
  • Akcjonariuszem w takiej spółce może zostać również komplementariusz, jeśli wniesie swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Jeśli jednak komplementariusz uzyska status akcjonariusza, to nie wyłącza to jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna: powstanie

S.K.A. powstaje poprzez sporządzenie przez jej założycieli statutu spółki w formie aktu notarialnego. Statut musi zostać podpisany przez wszystkich komplementariuszy. Jej założycielami mogą być jednak także akcjonariusze, a także inne osoby, które nie są jej wspólnikami.

 

Spółka komandytowo-akcyjna podlega wpisowi do KRS. Powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05