Dwoje ludzie podpisują dokumenty
©Photographee.eu/Fotolia

Czym się charakteryzuje spółka akcyjna?

Dwoje ludzie podpisują dokumenty
©Photographee.eu/Fotolia

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową przewidzianą przez kodeks spółek handlowych. Zbiera ona kapitał od akcjonariuszy, czyli udziałowców.

Kapitał spółki akcyjnej podzielony jest na akcje, jeśli SA została dopuszczona do obrotu publicznego, akcje te można nabywać na giełdzie papierów wartościowych.

Spółka akcyjna: cechy charakterystyczne

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie formy spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. To te drugie stanowią modelowy przykład spółek kapitałowych. Spółka akcyjna posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy – zarząd, radę nadzorczą i walne zgromadzenie.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej składa się z wkładów jej założycieli, którzy stają się jej współwłaścicielami. Jego minimalna wartość wynosi 100 000 zł.

Działalność spółki opiera się na obiegu akcji, będących papierami wartościowymi. Akcje mają równą wartość, a ich minimalna wartość nominalna wynosi 1 gr. W przypadku, gdy spółka została przez Komisję Nadzoru Finansowego dopuszczona do obrotu publicznego i weszła na GPW, można je nabywać na giełdzie. Osoby, które nabędą akcje, stają się akcjonariuszami spółki.

Forma spółki akcyjnej daje możliwość działania na wielką skalę. Uzyskiwanie kapitału jest możliwe na podstawie emisji nowych akcji. Jednak jest to forma wymagająca zatrudnienia specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej, ze względu na duże wymagania formalne jej dotyczące.

Spółka jako całość ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Poszczególni akcjonariusze spółki nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania, ogranicza się ona do wartości wniesionego kapitału. Mają oni prawo do czerpania zysków z działalności spółki w postaci dywidendy. Zysk z działalności dzielony jest proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów. Spółka akcyjna zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka akcyjna: powstanie

Z chwilą objęcia akcji przez akcjonariuszy powstaje spółka akcyjna w organizacji. Już na tym etapie spółka ma możliwość działania. Nabycie przez nią osobowości prawnej następuje w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców, będącego częścią KRS.

Spółka akcyjna może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Jedynym wyjątkiem jest jednoosobowa spółka z o.o., która nie może samodzielnie zawiązać spółki akcyjnej. Do jej powstania konieczne jest sporządzenie statutu, który wymaga formy aktu notarialnego.

Spółka akcyjna: skrót

Prawidłowym skrótem, który powinien być używany w stosunku do spółki akcyjnej, jest „SA”. Tak stwierdziła Rada Języka Polskiego, kierując się zasadami polskiej ortografii. W praktyce używa się często skrótu „S.A.”, choć jest on niepoprawny. Taki błąd występuje również w kodeksie spółek handlowych.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01