Człowiek z papierami
©sebra/Fotolia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – najważniejsze informacje

Człowiek z papierami
©sebra/Fotolia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym. Mogą korzystać z niej przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli przychodu o równowartości 150 000 euro, jeśli nie wykonują działalności, której charakter nie pozwala na skorzystanie z formy ryczałtu ewidencjonowanego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: czym jest?

Regulacje dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu, płacą podatek od swojego przychodu, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, dotacji, świadczeń w naturze, odszkodowań itd. Nie mają oni możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

  • Wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. W roku 2015 stawki te wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według kilku stawek, jeśli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest różnorodna. Rozliczenie z urzędem skarbowym następuje w cyklu miesięcznym lub kwartalnym, ale ta druga opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 25000 euro.
  • Rezygnacja z ryczałtu ewidencjonowanego może nastąpić dopiero na kolejny rok podatkowy, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji do urzędu skarbowego do 20 stycznia tego roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: kto może skorzystać?

Z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, również, jeśli prowadzą ją w formie spółki osobowej. Opcja ta nie dotyczy osób, które:

  • Rozliczają się w formie karty podatkowej; jeśli w roku poprzednim rozliczali się w tej formie, to w kolejnym mogą skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, oczywiście jeśli nie przekroczyli limitu kwotowego.
  • Korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.
  • Prowadzą apteki, lombardy, kantory, prowadzą działalność jako lekarze, dentyści, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji.
  • Prowadzą usługi związane z reklamą, pośrednictwem finansowych, detektywistyczne, ochroniarskie, wykonują fotografie reklamowe itp.
  • Zajmują się handlem w zakresie częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
  • Zajmują się wytwarzaniem wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
  • W roku podatkowym zaczynają prowadzić działalność wspólnie ze współmałżonkiem lub bez niego, jeśli dotychczas prowadzili ją wspólnie, i jeśli małżonek opłacał podatek w formie skali podatkowej.
  • Rozpoczynają działalność indywidualnie lub w spółce, a przynajmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach umowy o pracę lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działania przedsiębiorstwa.

Aby wybrać opłacanie podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, należy mieścić się w limicie kwotowym przychodów w poprzednim roku podatkowym. Jeśli działalność prowadzona jest wyłącznie samodzielnie, to limit ten nie może przekroczyć równowartości 150000 euro, a jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki – suma przychodów przekroczyć tej kwoty.

Na walutę polską przelicza się tę wartość według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października poprzedzającego roku podatkowego. 1 października 2014 roku średni kurs euro wynosił 4,1792 zł, dlatego limit ryczałtu w 2015 roku wynosił 626880 zł. W roku 2016 limit ten będzie wynosił 636555 zł.

Początkujący przedsiębiorcy mogą zawsze skorzystać z tej opcji, jeśli prowadzą działalność, która zezwala na wybór tej formy opodatkowania. Jeśli przekroczą limit w pierwszym roku podatkowym, to nie tracą prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. Ma to wpływ dopiero na kolejne lata prowadzenia działalności.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01