Kartka z wypowiedzeniem
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę?

Kartka z wypowiedzeniem
Pixabay/jarmoluk/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest obwarowane większą liczbą reguł wynikających z kodeksu pracy niż rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika. Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do pouczenia o możliwości odwołania do Sądu Pracy i do podania przyczyny wypowiedzenia umowy.

Jakie konsekwencje prawne ma wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest rozwiązaniem umowy przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Może je złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik i nie jest do tego wymagana zgoda drugiej strony. Ma ono na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy, ale można je złożyć tylko jeśli umowa o pracę została zawarta:

  • na okres próbny,
  • na czas nieokreślony,
  • na czas określony przekraczający 6 miesięcy (i jeśli zawiera adnotację o możliwości jej wypowiedzenia).

Bezpośrednią konsekwencją złożenia wypowiedzenia jest obowiązek przepracowania płatnego okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od tego, od jak dawna pracownik jest zatrudniony w danej firmie. Okres wypowiedzenia może trwać:

  • 2 tygodnie (przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy),
  • miesiąc (przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat),
  • 3 miesiące (przy zatrudnieniu dłuższym niż 3 lata).

Dodatkowo zwolnionemu pracownikowi przysługuje płatny urlop na poszukiwanie pracy, którego długość może trwać 2 (przy dwutygodniowym i miesięcznym okresie wypowiedzenia) lub 3 dni robocze (przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia).

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: forma

Kodeks pracy nie zastrzega, że rozwiązanie umowy powinno zostać przedłożone na piśmie, jednak taka forma jest dużo bezpieczniejsza, bo stanowi dowód, który może okazać się potrzebny, jeśli pracownik odwoła się do sądu. W takim przypadku bez odpowiedniej dokumentacji pracodawca nie jest w stanie udowodnić skuteczności swojego wypowiedzenia. Aby uniknąć niedopowiedzeń, należy dbać o to, by treść wypowiedzenia była ścisła: musi się w niej znaleźć adnotacja o długości trwania okresu wypowiedzenia i o terminie rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: pouczenie o możliwości odwołania do Sądu Pracy

Pracodawcę rozwiązującego umowę o pracę obciąża obowiązek pouczenia pracownika o możliwości odwołania do Sądu Pracy wraz z informacją o terminie, który na to przysługuje (7 lub 14 dni od terminu doręczenia odpowiednich pism) oraz nazwą i adresem siedziby sądu, do którego pracownik może wnieść pozew. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje przedłużeniem terminów przewidzianych na odwołanie do Sądu Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: podanie przyczyny

Pracodawca wypowiadający umowę o pracę musi wskazać przyczynę wypowiedzenia, zwłaszcza jeśli wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony. Wygaśnięcie umów na okres próbny i na czas określony to przyczyny rozwiązani umowy, które nie wymagają uzasadnienia. W razie sporu po zwolnieniu pracownika zatrudnionego bezterminowo pracodawca musi udowodnić zasadność złożonego oświadczenia przez sądem. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę musi być:
1. prawdziwa,
2. konkretna,
3. jasna,
4. zrozumiała dla pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę: obowiązek konsultacji

W szczególnych przypadkach pracodawcę obowiązuje skonsultowanie decyzji o planowanym rozwiązaniu umowy z pracownikiem lub związkami zawodowymi. Dotyczy to sytuacji, kiedy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem. Dotyczy to pracowników w szczególnej sytuacji, którym trudno byłoby znaleźć nową pracę. Ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę regulują przepisy szczególne: w grupie pracowników chronionych znajdują się np. kobiety ciężarne i pracownicy, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Jeśli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony, musi też wcześniej zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową, która w ciągu 5 dni może orzec, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione.

Więcej na temat umowy prawo pracy
Przeładuj

Sylwia i Jan zostali rodzicami! Sylwia Bomba zdradza, jaką są parą! Te słowa wzruszają do łez

zobacz 01:50