mężczyźni podają sobie rękę
©IEVGEN/fotolia

Wynagrodzenie brutto a netto – jaka jest różnica?

mężczyźni podają sobie rękę
©IEVGEN/fotolia

Wynagrodzenie brutto różni się od wynagrodzenia netto tym, że aby otrzymać to drugie, należy od wynagrodzenia brutto odliczyć składki na ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczenie wynagrodzenia netto nie jest skomplikowane, można też w tym celu wykorzystać specjalne kalkulatory wyliczania wynagrodzenia netto, dostępne w Internecie.

Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto

Kwota wynagrodzenia w umowie o pracę to zwykle kwota brutto. Nie jest to jednak kwota, którą pracownik otrzymuje „do ręki”, czyli kwota netto.

 

Kwota netto powstaje po odliczeniu od kwoty brutto należnych świadczeń – czyli, w skrócie, tego, co wpłaca się do Urzędu Skarbowego i do ZUS.

 

Do należnych świadczeń potrącanych od pensji należą podatek dochodowy oraz składki ZUS obciążające pracownika. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto będzie zależeć od typu zawartej umowy, gdyż różne umowy wiążą się z różnymi należnościami na rzecz fiskusa, oraz, oczywiście, od wysokości wynagrodzenia.

Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto: co się odlicza?

W przypadku umowy o pracę, aby od kwoty wynagrodzenia brutto obliczyć wynagrodzenie netto, należy odliczyć:

Składki na ubezpieczenia społeczne:

  • ubezpieczenie emerytalne – wynosi 19,52%, ale pokrywane jest po połowie ze środków pracownika i pracodawcy – czyli odliczamy 9,76%,
  • ubezpieczenie rentowe w wysokości 8% (pracodawca pokrywa 6,5% tej należności, pracownik – 1,5%),
  • ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45%, pokrywane w całości przez pracownika.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 9% wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne wymienionych powyżej. Część tej składki w wysokości 7,75% odliczana jest na późniejszym etapie od podatku dochodowego.
  • Zaliczka na podatek dochodowy. Aby ją obliczyć, należy od przychodu, czyli kwoty brutto, ale pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne, odliczyć koszty uzyskania przychodu. Dla pracowników, którzy pracują i mieszkają w tej samej miejscowości, wynoszą one 111,25 zł, a dla pracowników mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy - 139,06 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą koszty uzyskania przychodu obliczają samodzielnie. Otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych.

 

Jeśli rozliczamy się zgodnie ze skalą podatkową (18 i 32%) i spełniamy ustalone warunki – wówczas od kwoty podatku możemy odliczyć kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie – wynika ona z kwoty dochodu wolnej od podatku, wynoszącej 3091 zł rocznie. Na tym etapie należy pamiętać o odliczeniu od tej kwoty 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Otrzymaną wartość podatku zaokrągla się do pełnych złotych.

 

Po odjęciu od wynagrodzenia brutto powyższych składników otrzymujemy wynagrodzenie netto.

Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto: umowa zlecenia i umowa o dzieło

Aktualnie umowa zlecenie podlega oskładkowaniu ZUS (poza szczególnymi przypadkami – np. zlecenia dla studenta poniżej 26. roku życia). Jednak wyliczenie kwoty wynagrodzenia netto w tym przypadku zależy od tego, czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada zleceniobiorca.

 

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25