mężczyzna przed laptopem
©pressmaster/Fotolia

Kiedy jest możliwe rozłożenie podatku na raty?

mężczyzna przed laptopem
©pressmaster/Fotolia

Rozłożenie podatku na raty jest jedną z ulg podatkowych, którą przyznaje się na wniosek podatnika. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony, ponieważ rozłożenie podatku na raty może nastąpić jedynie z istotnych powodów. Takim powodem może być trudna sytuacja materialna podatnika.

Rozłożenie podatku na raty: kiedy jest możliwe?

Organ podatkowy może rozłożyć na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę albo same odsetki. Decyzję taką może podjąć jedynie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ważny interes podatnika występuje wówczas, gdy nie jest on w stanie spłacić należności podatkowych z powodów losowych czy nadzwyczajnych. Może to być utrata źródeł zarobków, utrata majątku np. w klęsce żywiołowej. Natomiast interes publiczny występuje, gdy zapłata zaległości spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa z tego powodu, że nie byłby w stanie zaspokajać swoich potrzeb.

 

Ulga podatkowa w postaci rozłożenia należności podatkowej na raty dotyczy również przedsiębiorców. Nie dotyczy zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną, chyba, że w grę wchodzi pomoc publiczna udzielona:

 • na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe,
 • w celu likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
 • w ramach wsparcia przedsiębiorców w działaniach podejmowanych w interesie europejskim,
 • w celu wspierania kultury, nauki, oświaty,
 • na szkolenia i zatrudnienie,
 • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
 • na restrukturyzację,
 • na ochronę środowiska,
 • na prace badawczo-rozwojowe,
 • stanowiące pomoc publiczną regionalną.

Rozłożenie na raty spłat zaległości podatkowych stanowi pomoc de minimis, podlega więc związanym z tą pomocą limitom – nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu trzech lat.

Rozłożenie podatku na raty: wniosek

Organ podatkowy rozkłada należności podatkowe na raty jedynie na wniosek podatnika. Aby otrzymać zgodę na rozłożenie podatku na raty należy wypełnić wniosek RAT-Z.

Wniosek o rozłożenie należności na raty powinien zawierać:

 • wskazanie, czego ma dotyczyć rozłożenie na raty – całej należności wraz z odsetkami, jedynie odsetek, części należności,
 • dokładne wskazanie przedmiotu – o jaki podatek chodzi, z jakiego okresu, w jakiej kwocie,

uzasadnienie argumentów będących podstawą wniosku,

 • określenie liczby i terminów spłaty rat, oraz argumenty uprawdopodabniające, że istnieje możliwość spłaty w zaproponowanych terminach,
 • podpis wnioskodawcy lub jego reprezentanta.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty mogące stanowić argument za wydaniem decyzji pozytywnej dla podatnika, jak również świadczące o sytuacji finansowej wnioskodawcy. Od wniosku nie jest pobierana opłata.

Rozłożenie podatku na raty: brak spłaty w terminie

W razie niedotrzymania terminu którejkolwiek z rat następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu podatku na raty, w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie. 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01