pracownicy przeglądają papiery
©Photographee.eu/fotolia

Rodzaje spółek handlowych

pracownicy przeglądają papiery
©Photographee.eu/fotolia

Spółki handlowe dzieli się ze względu na różne kryteria. Jednym z nich jest podział ze względu na podstawowy element ich powstania – osoby wspólników lub kapitał. Spółki osobowe charakteryzują się pełną odpowiedzialnością wspólników, natomiast wspólnicy w spółkach kapitałowych odpowiadają do wysokości wkładu.

Rodzaje spółek handlowych

Spółka handlowa to zrzeszenie osób lub kapitału, powstałe w celu realizacji pewnego celu gospodarczego. Możliwe są różne formy prawno-organizacyjne funkcjonowania spółek. Spółka cywilna uregulowana jest w kodeksie cywilnym, nie należy więc do grupy spółek handlowych, które uregulowane są w kodeksie spółek handlowych.

 

Spółki handlowe można dzielić na grupy według różnych kryteriów. Podział spółek na osobowe i kapitałowe wynika z podstawy ekonomicznej utworzenia takiej jednostki. O ile w spółkach osobowych najważniejszym elementem jest oparcie umowy głównie na relacji pomiędzy wspólnikami, to w spółkach kapitałowych najważniejszy jest kapitał, służący do realizacji celów gospodarczych.

Spółki osobowe: rodzaje

Spółki osobowe to:

  • Spółka jawna (Sp. j.) – prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stanowi na gruncie prawa handlowego odpowiednik spółki cywilnej, uregulowanej w KC;
  • Spółka partnerska – utworzona jest w celu wykonywania przez wspólników wolnego zawodu. Prowadzą oni przedsiębiorstwo pod własną firmą, która powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera;
  • Spółka komandytowa – w przypadku tej spółki, również działającej pod własną firmą, odpowiedzialność za zobowiązania spółki przynajmniej jednego ze wspólników jest nieograniczona (jest to komplementariusz), natomiast odpowiedzialność przynajmniej jednego innego wspólnika jest ograniczona do pewnej wysokości;
  • Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) – w tej spółce, działającej pod własną firmą, podobnie jak w spółce komandytowej jeden wspólnik jest komplementariuszem, natomiast inny – akcjonariuszem. Różnica między tą spółką a spółką komandytową polega więc na tym, że S.K.A. emituje akcje.

Spółki kapitałowe: rodzaje

Spółki kapitałowe to:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) – to najczęstsza w praktyce gospodarczej spółka. Jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału, wspólnicy mają prawo do informacji i kontroli działalności zarządu spółki. Zawiązuje się ją w celu realizacji celu gospodarczego;
  • Spółka akcyjna (S.A.) – jej kapitał podzielony jest na akcje, które są papierami wartościowymi. Ich emitowanie i sprzedaż prowadzi do nabywania przez spółkę kapitału. Może być ona utworzona również ze względu na inny cel niż gospodarczy.

Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25