kobieta z gotówką w ręku
©Piotr Marcinski/fotolia

Komu przysługuje i ile wynosi renta rodzinna?

kobieta z gotówką w ręku
©Piotr Marcinski/fotolia

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty bądź pobierała zasiłek przedemerytalny. Wysokość świadczenia zależy od wysokości przysługującej osobie zmarłej emerytury lub renty oraz od liczby osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej.

Renta rodzinna: komu przysługuje

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury, renty pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dotyczy to zarówno świadczeń z ZUS jak i z KRUS. Przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Członkowie rodziny uprawnieni do pobierania renty to:

 • Dzieci własne osoby zmarłej, jego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia. Jeśli osoba w chwili ukończenia 25. roku życia jest na ostatnim roku studiów, wówczas na prawo pobierania renty rodzinnej do końca tego roku akademickiego. Nie ma znaczenia, w jakim trybie studiuje dziecko – dziennie czy zaocznie;
 • Wnuki, którymi opiekował się zmarły przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości – na takich samych zasadach, jak dzieci,
 • Rodzeństwo, którym zmarły opiekował się przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości – na takich samych zasadach, jak dzieci;
 • Inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości; o ile zostały przyjęte pod opiekę co najmniej na rok przed śmiercią opiekuna. Warunek ten nie musi być spełniony, jeśli śmierć była wynikiem wypadku. Dzieci takie nie mogą mieć prawa do renty po swoich rodzicach, renta rodzinna przysługuje im jedynie wtedy, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania lub gdy sąd przyznał prawo do opieki nad nimi zmarłemu lub jego współmałżonkowi.
 • Wdowa, jeśli w chwili śmierci miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do pobierania renty rodzinnej po ojcu, jeśli nie ukończyło 16 lat, a jeśli się uczy lub jest niezdolne do pracy – do 18 lat;
 • Wdowa, jeśli spełni powyższe warunki w terminie 5. lat od śmierci męża;
 • Wdowiec – na takich zasadach jak wdowa;
 • Rozwiedziony małżonek lub małżonek będący w chwili śmierci w separacji, jeśli wykaże, że miał w tym czasie prawo do otrzymywania alimentów od osoby zmarłej;
 • Rodzice, jeśli osoba zmarła przyczyniała się do ich utrzymania, oraz spełniają warunki dla wdowy i wdowca.

Renta rodzinna: ile wynosi

Renta rodzinna wynosi:

 • Jeśli jest jedna osoba uprawniona do pobierania renty rodzinnej – 85% świadczenia, które należałoby się zmarłemu;
 • Jeśli są dwie osoby uprawnione – 90% tego świadczenia, do podziału między nimi;
 • Jeśli są trzy lub więcej osób uprawnionych – 95% należnego zmarłemu świadczenia.
 • Sierotom zupełnym przysługuje dodatek do powyższych kwot. Jest to stała kwota, ogłaszana w formie komunikatu Prezesa ZUS. Od marca 2015 roku jest to 391,26 zł.

Więcej na temat świadczenia porady prawne Renta
Przeładuj

Życie serialowej babci z "rodzinki.pl" Haliny Skoczyńskiej było pełne dramatów: "W wieku 30 lat uciekłam grabarzowi spod łopaty"

zobacz 02:05