dziewczynka w czapce
Pixabay/Pezibear/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0

Podwyższenie alimentów – sposób w jaki należy przygotować pozew

dziewczynka w czapce
Pixabay/Pezibear/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0

Pozew o podwyższenie alimentów to dokument wymagający rzetelnego uzasadnienia podpartego dowodami, świadczącymi o konieczności zwiększenia comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

 

(miejsce oraz data sporządzenia pozwu)

 

Sąd ....................................

Wydział ....................................

Adres: ..........................................…

(Sądem właściwym dla rozpatrywania tego typu spraw jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, znajdujący się w miejscu zamieszkania powoda lub pozwanego)

 

Powód: .......................................…

(jest to zawsze osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego, czyli nawet małoletnie dziecko – z dopiskiem, że jest ono reprezentowane przez rodzica - podajemy miejsce zamieszkania i pesel)

 

Pozwany: ...................................…

(To osoba, od której żądamy wypłacania zwiększonego świadczenia alimentacyjnego, wskazujemy tu adres do korespondencji – czyli adres aktualnego zamieszkania pozwanego, aby mieć pewność, że wezwanie na rozprawę zostanie dostarczone)

 

Wartość przedmiotu sporu: .................…

(W przypadku powództwa o sprawy majątkowe zawsze należy określić kwotę, co do której zgłaszane jest roszczenie. W przypadku żądania alimentów w wysokości 900 zł miesięcznie, gdzie dotychczas wynosiły one 500 zł, różnicę, czyli 400 zł mnożymy przez 12 miesięcy (zgodnie z art. 22 Kodeksu Postępowania Cywilnego), czyli wartość przedmiotu sporu w tym przykładzie wynosi: 4800 zł)

 

Pozew o podwyższenie wysokości alimentów

 

W imieniu .................................... wnoszę o:

(Podwyższenia alimentów można żądać w imieniu własnym, bądź w imieniu swego małoletniego dziecka, jako przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik )

 

1. Podwyższenie zobowiązania alimentacyjnego pozwanego ustanowionego na rzecz

powoda mocą ..................................... z kwoty ...... zł miesięcznie do kwoty ...... zł

miesięcznie, płatnej ................................................................ wraz z ustawowymi odsetkami

w razie opóźnienia płatności którejkolwiek z rat.

(Najpierw trzeba wskazać czego i od kogo żądamy. Przedstawiamy wysokość alimentów po podwyższeniu podając, komu mają być przekazywane oraz formę płatności – do ręki lub na rachunek bankowy. Zaleca się wybrać drugą opcję ponieważ wówczas mamy dowód na to czy alimenty są płacone).

 

2. Zabezpieczenie potrzeb powoda na czas trwania niniejszego postępowania

poprzez zasądzenie od pozwanego kwoty ........ zł miesięcznie, płatnej

.......................................................... wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia

płatności którejkolwiek z rat.

(Możemy żądać zabezpieczenia prawa do wyższych alimentów już na czas trwania procesu. Ponieważ sprawy alimentacyjne mogą przeciągać się w czasie – często trwają dłużej niż rok. Sąd może zabezpieczyć w drodze postanowienia prawo do wyższych alimentów na czas trwania procesu i nakazać pozwanemu aby do wydania ostatecznego wyroku wypłacał powodowi określoną wyższą kwotę tytułem alimentów. Taki zapis przyspiesza moment, wypłacania alimentów. Jest to żądanie, które należy uzasadnić podając przyczyny, dla których konieczne jest jak najszybsze wypłacanie alimentów w podwyższonej kwocie – uzasadnienie umieszczamy w Uzasadnieniu – na końcu pozwu).

 

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej obowiązku zwrotu

kosztów postępowania poniesionych przez stronę powodową.

(Nie trzeba uzasadniać tego żądania. Jest ono zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych kosztów procesu. Strona wnosząca pozew o alimenty lub ich podwyższenie nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów sądowych.)

 

4. Rozpoznanie powództwa także pod nieobecność strony powodowej.

(Wyrok może zapaść pod nieobecność pozwanego (tzw. wyrok zaoczny) pod warunkiem zawarcia tego zapisu w pozwie. Nieumieszczenie go spowoduje, że w przypadku nieobecności pozwanego – co często ma miejsce w sprawach alimentacyjnych – sąd zawiesi postępowanie, co wydłuży całe postępowanie).

 

5. Przeprowadzenie następujących dowodów:

a. ................................;

b. .................................;

c. ..................................;

(Dowody potwierdzające zasadność wystosowanych wcześniej żądań to, dokumenty, które wykażą wzrost uzasadnionych potrzeb powoda lub wzrost możliwości majątkowych pozwanego. Przedstawiamy w tym miejscu rachunki, zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów na leczenie, rehabilitację, itp.)

 

Uzasadnienie

..........................................................................................................................................................…

(W tym miejscu należy wykazać słuszność żądań. Opisujemy tutaj m.in. dlaczego dotychczasowa wysokość alimentów nie jest wystarczająca, okoliczności, uzasadniające podwyższenie kwoty świadczenia. Jeżeli wcześniej żądaliśmy zabezpieczenia powództwa – pkt. 2 – tutaj należy to żądanie uzasadnić)

 

......................................…

(własnoręczny podpis)

(Podpis opiekuna lub powoda – jeżeli ma ukończone 18 lat)

Załączniki:

1. Odpis pozwu wraz z załącznikami;

2. ......................................

3. ......................................

(Niezbędnym załącznikiem do pozwu o podwyższenie alimentów jest odpis wcześniejszego wyroku o zasądzenie alimentów oraz odpis aktu urodzenia dziecka. Ważne jest też dołączenie drugiego egzemplarza niniejszego pozwu wraz załącznikami – nie dubluje się jedynie odpisu wyroku zasądzającego wypłacanie alimentów i odpisu aktu urodzenia dziecka. Załączniki to również dokumenty, na które powołujemy się w pozwie, tj. rachunki, zaświadczenia, itp.)

Przeładuj

Jak Paula Tumala zareagowała na wieść o ciąży bliźniaczej? Taka reakcja to zupełna normalność!

zobacz 01:36