dziewczynka ubrana na zielono
Flickr/alex yosifov/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Alimenty – jak napisać pozew o alimenty?

dziewczynka ubrana na zielono
Flickr/alex yosifov/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Pozew o alimenty składa w imieniu małoletniego dziecka jego przedstawiciel ustawowy – najczęściej rodzic. Może to być również przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej, którego kuratelą objęta jest rodzina.

Informacje jakie należy zamieścić w pozwie o alimenty

W pozwie muszą znaleźć się takie informacje, jak:

 • dane osobowe powoda – czyli dziecka, na rzecz którego zakładana jest sprawa; jeżeli pozew dotyczy świadczenia alimentacyjnego na więcej niż jedno dziecko, wówczas należy każde z nich ująć w dokumencie oraz wyszczególnić kwotę na każde dziecko;
 • dane osobowe przedstawiciela – czyli osoby działającej w imieniu dziecka – w przypadku dzieci małoletnich, dzieci pełnoletnie występują we własnym imieniu;
 • dane osobowe pozwanego – osoby zobowiązanej do płacenia alimentów;
 • żądanie dotyczące zasądzenia określonej kwoty alimentów;
 • żądanie dotyczące zasądzenia na rzecz pozwanego kosztów procesu;
 • data – od której ma nastąpić comiesięczne wypłacanie świadczenia alimentacyjnego.

Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym – Wydziale Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (dzieci) lub pozwanego.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

Każda informacja, jaką podajemy w pozwie musi być podparta dowodami, takimi jak odpowiednie dokumenty lub zeznania świadków.

Uzasadnienie żądania – należy podać potrzeby dziecka (dzieci) oraz przedstawić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów, czyli podać jej zawód, kwalifikacje, określić tryb życia i sytuację majątkową.

Uzasadnienie można podeprzeć informacją na temat tego, że osoba wnosząca pozew nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi zapewniającymi pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Załączniki do pozwu o alimenty

Do pozwu niezbędne jest dołączenie następujących dokumentów:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa – jeżeli dotyczy małżonków;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci);
 • odpis wyroku sądu dotyczący rozwodu – jeżeli dotyczy;
 • dokumentacja kosztów utrzymania dziecka;
 • zaświadczenie/zaświadczenia o zarobkach rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem;
 • odpis pozwu, jego kserokopia oraz kserokopie wszystkich załączników.

Na pozwie musi znaleźć się własnoręczny podpis osoby reprezentującej dziecko lub dziecka – jeśli jest pełnoletnie.

Przeładuj

Jak Paula Tumala zareagowała na wieść o ciąży bliźniaczej? Taka reakcja to zupełna normalność!

zobacz 01:36