mężczyzna przegląda PIT
©shefkate/fotolia

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, dotyczy osób prawnych bez względu na sposób ich powstania. Dotyczy jednak także niektórych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Istnieją wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe od obowiązku opłacania tego podatku, którego stawka stanowi 19%.

Podatek CIT: ile wynosi

Podatek CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Stawka ta obowiązuje od 2004 roku. Wcześniej wynosiła nawet 40%.

 

Ustawa przewiduje stawkę 50% tego podatku w przypadku zaniżania wysokości zobowiązania podatkowego, w stosunku do podatników, którzy posiadają dochody pochodzące z zagranicy.

Podatek CIT: kogo dotyczy

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są, jak sama nazwa wskazuje, osoby prawne. Podatek ten opłacają jednak również:

  • spółki kapitałowe w organizacji, tzn. przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
  • grupy kapitałowe, czyli grupy co najmniej dwóch spółek spełniających warunki określone w ustawie o tym podatku.

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na to, w jakim miejscu faktycznie są one osiągane. Dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

 

Natomiast ci podatnicy, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP. Jeżeli ustalenie dochodów nie jest możliwe na podstawie ewidencji rachunkowej, wówczas ich dochód określa się na podstawie oszacowania. W tym celu stosuje się wskaźnik dochodu w stosunku do osiąganego przez te jednostki przychodu, np. 5% - z działalności w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, 10% - z działalności budowlanej lub montażowej, również 10% - z działalności w zakresie usług transportowych.

 

Przepisów ustawy o CIT nie stosuje się do podmiotów, które uzyskują przychody z:

  • działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej; wyjątek stanowi ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,
  • z gospodarki leśnej,
  • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców żeglugowych, którzy opodatkowani są podatkiem tonażowym.

Podatek CIT: zwolnienia

Ustawa o CIT przewiduje wyłączenia od obowiązku opłacania tego podatku. Są to np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe i fundusze celowe, ZUS, organizacje religijne i inne.

 

Ustawa określa również katalog zwolnień przedmiotowych – zwolnienie dotyczy wówczas dochodów, które są przeznaczane na realizację celów społecznie użytecznych. Dotyczy np. zrzeszeń, fundacji czy stowarzyszeń, które realizują takie cele.