sędzia w czarnym stroju
©BillionPhotos.com/Fotolia

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu?

sędzia w czarnym stroju
©BillionPhotos.com/Fotolia

Opłata sądowa od pozwu to opłata stała lub opłata stosunkowa. Opłata od pozwu wynosi co najmniej 30 zł i nigdy nie więcej niż 100 000 zł. Ten, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, może starać się o zwolnienie z tych kosztów.

Opłata od pozwu

Opłacie sądowej podlegają przede wszystkim pisma inicjujące postępowanie sądowe, w tym właśnie pozew, wniosek o wszczęcie postępowania, apelacja, skarga kasacyjna zażalenie i in. Podstawowym aktem prawnym w tej kwestii jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zob. tekst ustawy). Wymienia ona szczegółowo opłaty podzielone na kategorie spraw, jednak nie wszystkie mają duże znaczenie praktyczne.

Opłata od pozwu: ile wynosi

Opłaty sądowe to przede wszystkim opłaty stosunkowe oraz opłaty uiszczane w sprawach uproszczonych. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, który należy zawsze określić w pozwie. Nie może jednak wynieść mniej niż 30 zł ani więcej niż 100 000 zł.

 

Wartość przedmiotu sporu to, co do zasady, wartość żądanej kwoty. Jeśli żądamy zapłaty kwoty wynikającej z zsumowania zaległych opłat okresowych, wynikających np. z alimentów czy wynagrodzenia pracowników, wówczas wartością przedmiotu sporu jest suma tych świadczeń za pewien okres, np. za rok.

Opłata od pozwu: postępowanie uproszczone

W postępowaniu uproszczonym obowiązują opłaty stałe i zależne od wartości przedmiotu sporu. Do tego postępowania trafiają pozwy o zapłatę do 10 000 zł, jeśli obowiązek ten wynika z umowy. Opłaty te wynoszą:

jeśli przedmiotem sporu jest kwota do 2 000 zł – opłata wynosi 30zł,
2 000-5 000 zł – 100zł,
5 000-7 500 zł – 250 zł,
ponad 75 000 zł – 300 zł.

 

Opłata od pozwu: postępowanie nakazowe i elektroniczne postępowanie upominawcze

W tych postępowaniach, jeśli pozew podlega opłacie stosunkowej, to wynosi ona 1,25% wartości przedmiotu sporu.

Opłata od pozwu: postępowanie z zakresu prawa pracy

Jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej niż 50 000 zł, to pozew zwolniony jest z opłaty sądowej. Gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa te kwotę, to opłaty sądowe naliczane są według ogólnych zasad.

Opłata od pozwu: opłata stała

Przykładami stałej opłaty od pozwów, w których wartość przedmiotu sporu nie jest określona, są:

  • opłata od pozwu rozwodowego i o separację – 600 zł,
  • o ochronę dóbr osobistych – 600 zł,
  • o ochronę niemajątkowych praw autorskich – 600 zł,
  • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa – 200 zł,
  • o unieważnienie małżeństwa – 200 zł,
  • o opróżnienie lokalu mieszkalnego – 200 zł,
  • w sprawach z zakresu ochrony środowiska – 100 zł.

Opłata od pozwu: zwolnienia

Zwolnienie od opłat sądowych przysługuje osobom fizycznym, które nie są w stanie ponieść tych kosztów ze względu na swoją sytuację majątkową. Aby otrzymać zwolnienie, należy wraz z pozwem wnieść wniosek o zwolnienie z opłat sądowych. Konieczne jest złożenie w nim oświadczenia, że dana osoba nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny.

 

Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje wówczas, gdy wykażą one, że nie są w stanie ponieść tego ciężaru. W tej sytuacji nie wystarczy jednak samo oświadczenie – konieczne jest udokumentowanie sytuacji finansowej.

 

W obu tych przypadkach decyzja zależy od uznania sądu. Przysługuje na nią zażalenie. Możliwe jest również częściowe zwolnienie z kosztów sądowych.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01