kobieta w ciąży siedzi na skale
©gosphotodesign/fotolia

Składka na Fundusz Pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

kobieta w ciąży siedzi na skale
©gosphotodesign/fotolia

Składka na Fundusz Pracy po urlopie macierzyńskim nie musi być opłacana przez 36 miesięcy od powrotu z takiego urlopu. Dotyczy to również innych urlopów związanych z rodzicielstwem. Jeśli urlopy wykorzystywane są z przerwami – sumuje się wszystkie okresy pracy od pierwszego powrotu z urlopu rodzicielskiego.

Składka na Fundusz Pracy

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ten akt prawny nakazuje opłacać składkę na FP za osoby, w przypadku których podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi, w przeliczeniu na jeden miesiąc, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku pracowników w ich pierwszym roku pracy w grę wchodzi 80% płacy minimalnej.

Zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy: powrót z urlopu związanego z rodzicielstwem

Przepisy regulujące obowiązek opłacania składki na FP przewidują szereg zwolnień. Jednym z nich jest zwolnienie przysługujące osobom, które wracają z urlopów związanych z rodzicielstwem. Przysługuje im zwolnienie z obowiązku opłacania tej składki, jeśli wracają z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy: okres zwolnienia

Zwolnienie to obowiązuje przez 36 miesięcy po powrocie z jednego z wymienionych urlopów, licząc od pierwszego miesiąca po zakończeniu urlopu. Jeśli urlopy związane z rodzicielstwem wykorzystywane są z przerwami – 36 miesięcy liczy się od pierwszego powrotu z takiego urlopu, a następne okresy powrotów do pracy sumuje się, aż do uzyskania 36 miesięcy.

 

Osoby, którym przysługuje zwolnienie od opłacania składki na FP, nie mają również obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tym okresie.

 

Ze zwolnienia mogą korzystać tylko osoby zatrudnione w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Jeśli rodzice dzielili się opieką nad dzieckiem, wówczas ze zwolnienia skorzystać może tylko jeden z zakładów pracy.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01