Party.pl

fiszka orange Advertisement


mężczyzna w czarnym garniturze
©GianlucaCiroTancredi/fotolia

Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna i kto ją otrzymuje?

mężczyzna w czarnym garniturze
©GianlucaCiroTancredi/fotolia

Odprawa pośmiertna to jednorazowe świadczenie, które pracodawca wypłaca rodzinie zmarłego pracownika. Jego wysokość nie jest stała – zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy, który wypłaca odprawę pośmiertną.

Odprawa pośmiertna: komu przysługuje?

Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi pracownika, chyba, że byli oni w separacji. Przysługuje również tym członkom rodziny, którym przysługuje renta rodzinna. Są to dzieci zmarłego, dzieci adoptowane, do ukończenia 16. roku życia lub, jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25. roku życia. Wiek dzieci nie ma znaczenia, jeśli są one całkowicie niezdolne do pracy.

 

Odprawa pośmiertna przysługuje również dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie, czyli np. wnukom czy rodzeństwu, którymi pracownik się opiekował. Przejęcie pieczy musi nastąpić przed osiągnięciem przez te dzieci pełnoletniości i nastąpić ponad rok przed śmiercią. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do śmierci pracownika doszło wskutek wypadku przy pracy – wówczas odprawa przysługuje im mimo krótszego okresy trwania pieczy.

 

Kolejną grupą osób uprawnionych są rodzice zmarłego, w tym macocha lub ojczym, jeśli są oni niezdolni do pracy lub ukończyli 50. rok życia.

 

Krąg uprawnionych określa pracodawca, na podstawie akt osobowych pracownika i dokumentów składanych przez osoby zgłaszające się po odprawę pośmiertną.

Odprawa pośmiertna: kiedy przysługuje?

Odprawa pośmiertna należy się wtedy, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, oraz w czasie gdy pracownik przebywał na zasiłku z tytułu niezdolności do pracy bądź na urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim. Jeśli osoba zmarła była zatrudniona u kilku pracodawców, to świadczenie to należy się od każdego z nich.

 

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli pracownik był przez pracodawcę ubezpieczony na życie, a wypłacona z tego ubezpieczenia kwota nie jest niższa od zasiłku, który by przysługiwał w razie braku tego ubezpieczenia. Jeśli kwota wypłacona z ubezpieczenia jest niższa – wówczas pracodawca jest zobowiązany wypłacić rodzinie zmarłego różnicę.

Odprawa pośmiertna: ile wynosi?

Wysokość odprawy pośmiertnej nie jest stała. Zależy od tego, jak długo trwał stosunek pracy u pracodawcy, który wypłaca to świadczenie. Wynosi ono:

  • Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat – wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • Jeśli pracownik był zatrudniony 10 – 15 lat – wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia,
  • Jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż 15 lat – wysokość sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
  • Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy liczy się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdy nowy pracodawca jest jego następcą prawnym.

Wysokość odprawy pośmiertnej oblicza się tak, jak wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – bierze się pod uwagę średnie wynagrodzenie z okresu, który poprzedza pobranie odprawy.

 

Wszystkim uprawnionym przysługuje odprawa pośmiertna w równych częściach. Jeśli jest tylko jedna osoba uprawniona – przysługuje jej odprawa w wysokości połowy kwoty wyliczonej zgodnie ze stażem pracy pracownika.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Tadeusz Seibert komentuje zniknięcie Margaret ze sceny. Zdradził prawdziwe powody?

zobacz 00:34