kobieta w białej koszuli stawia pieczęć
©alexsokolov/Fotolia

Co to jest odpis aktualizujący należności?

kobieta w białej koszuli stawia pieczęć
©alexsokolov/Fotolia

Odpis aktualizujący należności stosowany jest w księgach rachunkowych. Stanowi rezerwę na wypadek nieściągalności długu od dłużnika – gdy jest on w stanie likwidacji lub upadłości bądź z innego względu spłata długu nie wydaje się prawdopodobna.

Odpis aktualizujący należności: co to jest?

Odpis aktualizujący należności jest to pewna rezerwa finansowa, tworzona w związku z istniejącymi należnościami. Odpisy takie tworzą podmioty prowadzące księgi rachunkowe. Odpisy tworzy się ze względu na ryzyko, jakie istnieje w związku z możliwością nieuregulowania należności przez kontrahenta. Odpis uwzględnia prawdopodobieństwo spłaty należności, doprowadzając je do realnej wartości. Dokonuje się ich na dzień bilansowy, czyli dzień, kiedy dana jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.

Odpis aktualizujący należności: czego dotyczy?

Odpisy aktualizujące należności tworzy się w stosunku do:

  • należności od dłużników będących w stanie likwidacji lub upadłości – do wysokości należności;
  • należności od dłużników, w stosunku do których wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony, jeśli jednak majątek tych dłużników nie pozwala na zaspokojenie długów;
  • należności, z którymi dłużnik zalega lub które kwestionuje, gdy spłata długu nie jest prawdopodobna;
  • należności co do których istnieje duże prawdopodobieństwo ich nieściągalności, zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane;
  • należności będące równowartością kwot podwyższających należności, w stosunku do których dokonano uprzednio odpisu aktualizującego.

Odpis aktualizujący należności: koszty uzyskania przychodów

Odpisy aktualizujące należności można ująć w kosztach uzyskania przychodów, jednak nie wszystkie z nich. Może zostać uznany za taki koszt, jeśli wcześniej został uznany za przychód należny, a jego nieściągalność jest uprawdopodobniona. Uprawdopodobnienie może nastąpić na podstawie wyroku sądu, postawienia dłużnika w stan upadłości lub likwidacji, jego śmierci lub wykreślenia go z ewidencji działalności gospodarczej. Nie stanowią kosztu uzyskania przychodu należności, które uległy przedawnieniu.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01