pióro leży na stole
©mimon/fotolia

Podatek od nabycia spadku

pióro leży na stole
©mimon/fotolia

Wysokość podatku od spadku, regulowana ustawą o podatku od spadków i darowizn, zależy od przynależności spadkobiercy do jednej z trzech grup podatkowych oraz wartości spadku. Osoby najbliższe są zwolnione z podatku, jeśli został spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do US.

Nabycie spadku: jaki podatek trzeba zapłacić?

W razie nabycia spadku po zmarłej osobie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek od spadku należy uiścić w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia spadku. Opłaca się go w terminie 14 dni od otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku.

Podatek od spadku: grupa podatkowa a wysokość podatku

Podatek od spadku należy uiścić, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku spadkowego. Wysokość podatku od spadku zależy od tego, kim był spadkobierca dla osoby zmarłej. Osoby należące do najbliższej rodziny, a więc małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym mogą uzyskać całkowite zwolnienie od zapłaty podatku, jeśli złożą odpowiednie oświadczenie do urzędu skarbowego. Nie dotyczy to jednak tzw. starych spadków, czyli otwartych przed 1 stycznia 2007 roku. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

 

W sytuacji więc, jeśli osoba umarła przed tą datą, zwolnienie z zapłaty podatku dotyczy kwot, które przekraczają wartość zwolnioną z jego zapłaty. Od nadwyżki należy opłacić podatek.

 

Kwoty wolne od podatku są różne dla poszczególnych grup podatkowych:

 • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7 276 zł – dla II grupy podatkowej,
 • 4 902 zł – dla III grupy podatkowej.

Do pierwszej grupy podatkowej, oprócz osób zaliczanych do osób najbliższych, które mogą korzystać z całkowitego zwolnienia, należą także teściowie, zięć i synowa. Do drugiej grupy zalicza się zstępnych rodzeństwa zmarłego, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, a także małżonków pozostałych zstępnych. Trzecia grupa podatkowa to pozostali spadkobiercy, niezaliczający się do I ani II grupy podatkowej.

 

Przy obliczaniu podatku od spadków i darowizn należy brać pod uwagę wszystkie nabyte od danej osoby prawa majątkowe w ciągu ostatnich pięciu lat. Podatek oblicza się od nadwyżki od wskazanej kwoty, według stawek określonych dla poszczególnych grup podatkowych.

 

Dla pierwszej grupy podatkowej wynosi on:

 • 3 % od nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • Jeśli wartość nabytych praw majątkowych wynosi 10 278 do 20 556 - 308 zł 30 gr. i 5 % nadwyżki,
 • Jeśli wartość przekracza 20 556 zł – podatek wynosi 822 zł 20 gr. i 7% nadwyżki.

Dla drugiej grupy podatkowej jest to odpowiednio:

 • 7% dla kwoty do 10 278 zł,
 • 719 zł 50 gr. i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • 1 644 zł 50 gr. i 12% nadwyżki ponad 20 566 zł.

Dla trzeciej grupy podatek wynosi:

 • 12% dla kwoty do 10 278 zł,
 • 1 233 zł 40 gr. i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • 2 877 zł 90 gr. i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Podatek od spadku: kiedy można nie zapłacić

Spadkobiercy należący do najbliższej rodziny zmarłego mają prawo do całkowitego zwolnienia z podatku od spadku jedynie, jeśli zgłoszą jego otrzymanie do urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na druku SD-Z2, w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia rzeczy.

 

Spadkobiercy mają na złożenie oświadczenia SD-Z2 sześć miesięcy. Termin liczy się od uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub, w wypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia, od dnia zarejestrowania tego aktu. Jeśli spadkobierca nie wiedział o spadku, wówczas termin sześciomiesięczny liczy się od dnia, gdy dowiedział się on o nabyciu spadku.

 

Jeśli spadkobiercy nie złożą tego oświadczenia, wówczas będą zobowiązani do zapłaty podatku przewidzianego dla I grupy podatkowej.

 

Obowiązek zgłoszenia nie powstaje, jeśli wartość majątku spadkowego nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku.


Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Najmodniejsze fryzury na rok 2021. Hitem jest "syrenka", ale zobaczcie modern mullet. To dopiero odjazd

zobacz 02:09