mężczyzna w garniturze przegląda umowę agencyjną
©kyo/fotolia

Umowa agencyjna – na czym polega?

mężczyzna w garniturze przegląda umowę agencyjną
©kyo/fotolia

Umowa agencyjna jest to specyficzny rodzaj zlecenia, polegający na tym, że agent zobowiązuje się pośredniczyć w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy. Pobiera za to wynagrodzenie w formie prowizji, która uzależniona jest od liczby i wartości zawartych umów.

Umowa agencyjna: co oznacza?

Umowa agencyjna jest to umowa nazwana, czyli ujęta w przepisach ustawowych. Uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Zgodnie z jej założeniami, przyjmujący zlecenie – agent – zobowiązuje się do stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów z kontrahentami na rzecz dającego zlecenie – zleceniodawcy – który zobowiązuje się do wypłaty prowizji z tego tytułu.

 

Umowa ta może być zawarta w dowolnej formie. Forma pisemna jest konieczna tylko wtedy, gdy umowa przewiduje odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązań przez klienta. Można ją zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Umowa agencyjna: strony umowy

Obie strony umowy agencyjnej są przedsiębiorcami. Wyjątkowo agentem może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

 

Agent jest pośrednikiem pomiędzy klientem a zleceniodawcą – wyszukuje potencjalnych klientów, pośredniczy w zawieraniu umów, przyjmuje zapłatę za świadczenia, odbiera zawiadomienia o wadach oświadczeń dotyczących wykonywania zawartej w imieniu zleceniodawcy umowy. Ma obowiązek zachować lojalność wobec zleceniodawcy i przestrzegać jego wskazówek co do sposobu prowadzenia działalności i postępowania z klientami.

 

Zleceniodawca ma obowiązek przekazywać agentowi niezbędne do wykonywania działalności dokumenty i informacje, zawiadamiać agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu zawartej umowy, jest także zobowiązany do wypłacania prowizji od umów, które zawarł w jego imieniu agent. Prowizja zależy od liczby i wartości zawartych umów.

Umowa agencyjna: umocowanie

Sama umowa agencyjna nie pozwala jeszcze działać w imieniu zleceniodawcy. Konieczne jest umocowanie, czyli pełnomocnictwo do dokonywania zleconych czynności. Można udzielić agentowi pełnomocnictwa do konkretnych czynności lub pełnomocnictwa ogólnego, jednak w przypadku umowy agencyjnej najpopularniejsze jest udzielanie pełnomocnictwa do dokonywania konkretnych czynności – zawierania określonych umów.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45