Mobbing w pracy
© pictworks/Fotolia.com

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

W zakres pojęcia mobbingu wchodzą działania, polegające na nękaniu psychicznym pracownika. Wśród najpowszechniejszych form mobbingu można wymienić: upokarzanie, zastraszanie, nękanie, izolację, uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania pracy oraz zmuszanie pracownika do wykonywania pracy, stanowiącej niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia. 

Mobbing – regulacje prawne 

Prawa pracownika regulowane są przez Kodeks Pracy. Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek piętnowania i przeciwdziałania zachowaniom objawiającym się długotrwałym nękaniem pracowników. Co istotne, mobbing dotyczy wyłącznie form przemocy psychicznej. Poza zakres pojęciowy tego zjawiska wychodzi dyskryminowanie pracownika, fizyczne znęcanie się nad nim oraz molestowanie seksualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku, gdy w jego firmie dochodzi do mobbingu (nawet, jeśli on się do niego bezpośrednio nie przyczyna). W świetle obowiązującego prawa, na pracodawcę, który nie podejmuje działań, mających na celu zapobiegnięcie mobbingowi, mogą zostać nałożone sankcje finansowe. 

Mobbing – jak zbierać legalne dowody?

Bardzo trudną kwestią jest udowodnienie mobbingu. Dzieje się tak, gdyż istnieje bardzo cienka granica pomiędzy nękaniem pracownika, a legalnymi formami ukarania go. Dlatego też sporne kwestie rozstrzygane są przez sąd okręgowy. Pracownik dotknięty mobbingiem powinien zgłosić sprawę i akt oskarżenia poprzeć legalnymi dowodami. Ofiara nękania psychicznego w pracy powinna zbierać wszelakie dowody mobbingu. Wśród nich mogą znaleźć się, m.in.: SMS-y, e-maile oraz filmiki i nagrania. W przypadku, gdy nękanie psychiczne odbiło się na zdrowiu pracownika, warto mieć na to potwierdzenie w postaci zwolnień lekarskich oraz wyników badań. Warto również zgromadzić świadków lub inne ofiary mobbingu ze strony tej samej osoby. Może to być jednak bardzo trudne, gdyż większość pracowników obawia się utraty swojego stanowiska. 

 

Więcej na temat prawo pracy porady prawne