kobieta trzymająca segregator
Image by LifetimeStock.com

Kwestionariusza osobowego dla pracownika - jak wypełnić?

kobieta trzymająca segregator
Image by LifetimeStock.com

Kwestionariusz dla pracownika dotyczy m.in. stanu rodzinnego, gdyż osobie, która posiada dzieci w określonym wieku przysługują związane z tym uprawnienia.

Pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub od pracownika wypełnienia kwestionariusza osobowego. Przepisy prawa regulują zakres wymaganych przez pracodawcę informacji. Dokumentacja umieszczona jest w aktach osobowych pracownika.

Jak uzupełnić dane osobowe w kwestionariuszu dla pracownika?

  • imię (imiona) i nazwisko: Anna Kowalska
  • numer ewidencyjny PESEL: 88070900000
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP): 012 345 6788
  • stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci): Adam Kowalski (ur. 01.01.2012 r.)
  • powszechny obowiązek obrony: nie dotyczy
  • osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon): Jan Kowalski, ul. Główna 10/10, 01-234 Miasto, tel. 111 222 333
  • oświadczenie, że dane (imię i nazwisko, nr PESEL) są zgodne z dowodem osobistym

Stan rodzinny w kwestionariuszu dla pracownika

Określenie stanu rodzinnego służy zweryfikowaniu i przestrzeganiu uprawnień pracowników, którzy posiadają dzieci. Kodeks pracy przewiduje na przykład zakaz zatrudniania tych pracowników w nadgodzinach oraz przewiduje dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

Powszechny obowiązek obrony - informacja w kwestionariuszu osobowym

Odbywanie służby wojskowej przyczynia się do powstania wielu uprawnień dla pracownika, zatem jest to informacja istotna dla pracodawcy. Na przykład zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP „w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany”.

Jak powinien zostać uzupełniony kwestionariusz dla pracownika?

Jeśli zatrudniona została osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, to na niej spoczywa obowiązek poinformowania urzędu pracy o zaistniałej zmianie. Na poinformowanie urzędu pracownik ma 7 dni.

Pracownik ma obowiązek podać te dane, do podania których zobowiązują przepisy prawa. Dane muszą być zgodne z prawdą, a kwestionariusz wypełniony czytelnie, podpisany przez pracownika i zawierać datę złożenia tego oświadczenia.

 

 

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

"Rolnik szuka żony": Ania i Grzegorz Bardowscy planują drugi ślub! Tylko nam zdradzili, dlaczego!

zobacz 02:17