kwestionariusz osobowy i stetoskop
Image by LifetimeStock.com

Przykład kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

kwestionariusz osobowy i stetoskop
Image by LifetimeStock.com

Kwestionariusz osobowy to miejsce na dane kontaktowe oraz informacje na temat wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

 

Pracodawca, w celu kompletowania dokumentacji kadrowej, ma prawo wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wypełnienia kwestionariusza osobowego. Jest to dokument, który zawiera podstawowe dane osobowe.

 

Przykład danych w kwestionariuszu osobowym

  • imię (imiona) i nazwisko: Anna Iksińska
  • imiona rodziców, nazwisko rodowe matki: Adam, Ewa (Kowalska)
  • data i miejsce urodzenia: 01.01.1990 r.
  • obywatelstwo: polskie
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji): 01-001 Miasto, ul. Główna 01/02
  • wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia oraz zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy lub naukowy): Centrum Kształcenia Ustawicznego – 2008 r., technik administracji
  • wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania): Kurs Pierwszej Pomocy – 2007 r.
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (z podaniem okresów zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy): 01.10.2009-31.07.2010 – Firma Usługowo-Handlowa, pracownik administracyjny
  • dodatkowe (uprawnienia, umiejętności, zainteresowania – na przykład stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera): obsługa pakietu MS Office

Dodatkowe informacje, o które może ubiegać się pracodawca

Pracodawca ma prawo również w kwestionariuszu dla pracownika wymagać podania innych danych, na przykład numeru PESEL lub imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci. Jeśli pracownik może korzystać ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, zobowiązany jest wypełnić również te dane w kwestionariuszu osobowym.

Obowiązek poinformowania urzędu pracy

Jeśli o zatrudnienie ubiega się osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, to w sytuacji podjęcia zatrudnienia to na niej spoczywa obowiązek poinformowania urzędu pracy o zaistniałej zmianie. Na poinformowanie urzędu pracownik ma 7 dni.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma obowiązek podać te dane, do podania których zobowiązują przepisy prawa. Dane muszą być zgodne z prawdą, a kwestionariusz wypełniony czytelnie.


Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Gorąca bitwa Patryka i Karola w "The Voice of Poland"! Jurorzy nie wytrzymali...

zobacz 01:48