pan liczy koszty na kalkulatorze
©Andrey Popov/Fotoli

Ile wynoszą koszty egzekucyjne?

pan liczy koszty na kalkulatorze
©Andrey Popov/Fotoli

Koszty egzekucyjne to przede wszystkim należności wobec komornika, ustalane według określonych stawek, za dokonywane przez niego czynności związane z egzekucją. Dochodzenie należności wiąże się jednak również z innymi wydatkami – na czynności biegłych czy uzyskanie informacji o dłużniku.

Koszty egzekucyjne: co obejmują?

Koszty egzekucyjne to koszty naliczane przez komornika lub sąd podczas egzekucji należności. To, jaki organ nalicza tę należność, zależy od tego, który z nich dokonuje danej czynności. Do kosztów egzekucyjnych można też zaliczyć inne koszty, ponoszone przez strony, a związane z dochodzeniem należności.

 

Koszty egzekucji naliczane przez komornika przyjmują postać opłaty stałej lub opłaty stosunkowej – uzależnionej od wysokości należności.

Opłata stosunkowa

Opłata stosunkowa dotyczy egzekucji świadczeń pieniężnych i jest uzależniona od wysokości egzekwowanego świadczenia. Wynosi 15% tej kwoty, jednak nie może być niższa od dziesiątej części ani wyższa od trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Komornicy, ustalając wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, biorą pod uwagę średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na rok poprzedni. Opłata stosunkowa pobierana jest przez komornika od dłużnika, po dokonaniu czynności, w związku z którą pobierana jest opłata.

 

Od uiszczenia opłaty stosunkowej uzależnione jest również wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Opłata stosunkowa w tym przypadku wynosi 2% wartości roszczenia, którego ma dotyczyć zabezpieczenie. Nie może być niższa niż 3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ani wyższa, niż 500% przeciętnego wynagrodzenia.

Opłata stała

Opłata stała dotyczy egzekucji świadczeń niepieniężnych, a także niektórych przypadków świadczeń o charakterze pieniężnym, określonych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

 

Opłata stała uiszczana jest przez wierzyciela przed wszczęciem egzekucji. Zgodnie z art. 770 k.p.c. dłużnik będzie zobowiązany zwrócić te koszty wierzycielowi. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem.

 

Opłata stała stanowi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

 • 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy odebraniu rzeczy,
 • 40% od jednej izby – za opróżnienie lokalu z ruchomości i eksmisję, oraz doprowadzenie osoby uprawnionej do posiadania nieruchomości,
 • 3% - w odniesieniu do każdej rozpoczętej godziny licytacji przedmiotu zastawu rejestrowego, której komornik dokonuje na zlecenie zastawnika ,
 • 25% - gdy wprowadza syndyka lub zarządcę w posiadanie majątku upadłego,
 • 1% za doręczenia zawiadomień sądowych, zażaleń oraz innych dokumentów i pism,
 • 3% - w stosunku  do każdej rozpoczętej godziny czynności, które nie są czynnościami egzekucyjnymi (np. poszukiwanie majątku dłużnika).

Koszty egzekucyjne: inne koszty

 

Oprócz wynagrodzenia komornika do kosztów egzekucyjnych można zaliczyć:

 • należności wobec biegłych,
 • koszty koniecznych ogłoszeń zamieszczanych w pismach,
 • koszty transportu specjalistycznego, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości,
 • koszty działania komornika poza jego rewirem,
 • koszty doręczenia środków pieniężnych,
 • koszty uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania,
 • koszty zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego.

Więcej na temat rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36