praca w biurze
©lenets_tan/fotolia

Ustanie stosunku pracy: kiedy następuje?

praca w biurze
©lenets_tan/fotolia

Ustanie stosunku pracy następuje gdy kończy się okres, na jaki umowa została zawarta. Może też nastąpić za porozumieniem stron, w terminie zgodnie przez nie ustalonym.

 

Jeśli zakończenie pracy następuje z woli jednej ze stron – muszą zostać zachowane terminy wypowiedzenia, różne w zależności od rodzaju umowy i czasu trwania stosunku pracy.

Ustanie stosunku pracy: kiedy następuje

Ustanie stosunku pracy następuje wraz z wygaśnięciem umowy lub poprzez jej rozwiązanie. Rozwiązanie umowy może nastąpić za wypowiedzeniem jednej ze stron lub na podstawie zgodnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem. Jeśli następuje na mocy wypowiedzenia jednej ze stron, to stosunek pracy wygasa z upływem terminu wypowiedzenia. Do samoistnego ustania stosunku pracy, bez podejmowania przez strony jakichkolwiek działań, dochodzi jedynie wraz z wygaśnięciem stosunku pracy po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Ustanie stosunku pracy: porozumienie stron

Stosunek pracy można zakończyć na mocy porozumienia stron. Jest to najprostszy i bezkonfliktowy sposób jej rozwiązania. W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę. Polega na tym, że jedna ze stron składa drugiej propozycję co do terminu i warunków rozwiązania umowy o pracę, a druga warunki te przyjmuje. Druga strona może oczywiście się nie zgodzić – wówczas konieczne jest wypowiedzenie umowy zgodnie z terminami wypowiedzenia odpowiednimi dla tej umowy. Jeśli warunki zostaną przyjęte, to stosunek pracy ustaje wraz z upływem ustalonego terminu.

Ustanie stosunku pracy: wypowiedzenie

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron należy zachować terminy wypowiedzenia. Takie rozwiązanie jest możliwe przy umowie zawartej:

  • na okres próbny – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie dla umów zawartych na 3 miesiące, tydzień – jeśli umowa zawarta jest na dłużej niż 2 tygodnie, albo 3 dni – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • na czas nieokreślony – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony w tej firmie dłużej niż 3 lata, miesiąc – jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy, i 2 tygodnie – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 3 miesiące;
  • na czas określony w przypadku umowy na zastępstwo – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze;
  • na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli została podpisana klauzula o możliwości wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia który trwa tydzień lub miesiąc kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Z tym dniem ustaje stosunek pracy. Początek okresu wypowiedzenia liczy się od poniedziałku następującego po złożeniu wypowiedzenia – przy okresach wypowiedzenia tygodniowych i dwutygodniowych lub od początku następnego miesiąca przy wypowiedzeniach miesięcznych i trzymiesięcznych. 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01