pan w niebieskiej koszuli
©Minerva Studio/Fotolia

Przywrócenie do pracy – kiedy jest możliwe?

pan w niebieskiej koszuli
©Minerva Studio/Fotolia

Przywrócenie do pracy jest możliwe wówczas, gdy pracodawca rozwiązał umowę o pracę z naruszeniem przepisów prawa. O przywróceniu do pracy decyduje sąd.

 

Pozytywna decyzja sądu pracy skutkuje koniecznością przywrócenia pracownika na to same stanowisko, wypłatą mu wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy i ewentualnie odszkodowania.

Przywrócenie do pracy: kiedy jest możliwe?

Pracownik, którego zwolniono z pracy, może domagać się przywrócenia na to samo stanowisko, dokładnie na takich samych warunkach. Wnioskować o przywrócenie do pracy można, jeśli:

  • pracodawca rozwiązał umowę o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem, ale bez uzasadnienia, lub z naruszeniem przepisów prawa pracy,
  • pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów w tym trybie.

Sąd wydaje decyzję odmowną, jeśli uzna przywrócenie pracownika do pracy za bezcelowe lub niemożliwe. Niemożliwe jest również przywrócenie do pracy, jeśli pracodawca ogłosił upadłość bądź jest w stanie likwidacji.

 

Na pozytywną decyzję sądu mogą liczyć w szczególności osoby:

  • którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli staż pracy umożliwiłby im wówczas otrzymanie tego świadczenia,
  • które są w ciąży lub na urlopie macierzyńskim,
  • które korzystają ze szczególnej ochrony na mocy szczególnych przepisów.

Przywrócenie do pracy: konsekwencje

Pracownik, wobec którego sąd wydał orzeczenie o przywróceniu do pracy, powinien zostać przywrócony dokładnie na to samo stanowisko. Nie wystarczy zatrudnienie go na stanowisku równorzędnym. Pracownik musi zostać dopuszczony do wykonywania tych czynności, które należały do jego obowiązków przed rozwiązaniem umowy o pracę.

 

Pracownik musi zgłosić gotowość do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się pozytywnej dla niego decyzji sądu. Zgłoszenie gotowości do pracy nie wymaga szczególnej formy. Jeśli osoba taka podjęła już kolejną pracę, to może rozwiązać umowę, ale za 3-dniowym uprzedzeniem, w ciągu 7. dni od przywrócenia do pracy.

 

Za okres pozostawania bez pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie. Osoby, którym zostały 4 lata do emerytury, mogą liczyć na wynagrodzenie za cały okres, pozostałe osoby – za 2 miesiące. Jeśli umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia, przysługuje również odszkodowanie. Pracownika przywróconego do pracy należy zgłosić do ZUS i odprowadzić składki również za okres, kiedy pozostawał on bez pracy.

Więcej na temat rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47