Stos formularzy pit i kalkulator
©SylaK/Fotolia

Zeznanie podatkowe, czyli jaki PIT wypełnić

Stos formularzy pit i kalkulator
©SylaK/Fotolia

To który PIT należy wypełnić zależy od źródła i sposobu uzyskania dochodu. Inne zeznania podatkowe składa osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, inne osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, a jeszcze inne podatnik, który uzyskał dochód z tytułu zbycia praw majątkowych.

 

Opodatkowanie osób fizycznych przez nałożenie na te osoby podatku dochodowego regulowane jest dwiema ustawami. Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1999 (Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.) roku oraz ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od momentu zakończenia roku podatkowego do dnia 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego każdy podatnik zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

PIT-36, PIT-37 czy PIT-38 - jaki pit wypełnić?

Podatnicy zobowiązani są złożyć PIT - zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym lub zeznanie o wysokości poniesionych strat. Jaki PIT złożyć w urzędzie powinien podatnik zależy od źródła uzyskania dochodu.

 

  • PIT-36 – składają ci podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatnicy, którzy uzyskali swoje dochody z zagranicy oraz podatnicy, którzy prowadzili specjalne działy produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową.
  • PIT-36L – ten formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają się indywidualnie. PIT-36L powinny złożyć osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą bądź specjalne działy produkcji rolnej, które były opodatkowane 19% podatkiem.
  • PIT-37 – składają go nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej podatnicy, których dochody opodatkowane były zgodnie z ogólnymi zasadami skali podatkowej i podatnik uzyskał je od płatnika na terytorium RP. Zeznanie PIT-37 składają np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Podatnicy, którzy pobierają renty, emerytury, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Osoby otrzymujące stypendia lub uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych.
  • PIT-38 – obowiązek złożenia tego formularza mają ci podatnicy, których dochody podlegały opodatkowaniu 19% podatkiem zgodnie z postanowieniami art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT-38 złożyć powinny osoby, które uzyskały dochód np. z objęcia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną.
  • PIT-39 – zobowiązany jest złożyć podatnik, którego dochód uzyskany został z odpłatnego zbycia praw majątkowych i nieruchomości, które nabył po 31 grudnia 2008 roku, a dochód ten zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowany 19% podatkiem lub zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy jest zwolniony z opodatkowania.
  • PIT CFC – składają osoby, które uzyskały dochód z działalności prowadzonej przez kontrolowane spółki zagraniczne. Zeznanie PIT CFC składają także ci podatnicy, którzy uzyskali dochód z więcej niż jednej spółki kontrolowanej znajdującej się poza granicami RP.

 

Zeznanie podatkowe PIT można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub przez internet.  

Więcej na temat podatki
Przeładuj

Tomson i Baron w szoku! Występ uczestników "The Voice of Poland" mocno zaskoczył jurorów!

zobacz 01:11