mężczyzna i kobieta
Flickr/Jeff Turner/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Jeżeli separacja ma charakter sporny wówczas należy złożyć pozew o separację, a całość postępowania uzyska wówczas charakter procesowy.

Krok 1: Określ strony oraz właściwy sąd i koszt

W zgodnym wniosku o separację oboje małżonkowie są wnioskodawcami. Sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania. Należy podać swoje pełne dane oraz aktualny adres. Sąd wydaje postanowienie, które reguluje sposób korzystania z jednego mieszkania. Inne kwestie wymagające uregulowania sądowego wymagają uiszczenia stosownych opłat:

  • alimenty dla małżonka – opłata sądowa w wysokości 5% ich rocznej wartości,
  • podział mieszkania do korzystania lub przyznanie go jednemu z małżonków – 100 zł,
  • eksmisja jednego z małżonków – 200 zł.

Krok 2: Określenie żądań i uzasadnienie

Trzeba dokładnie określić, o co występują małżonkowie (czyli np. opisać sposób korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie będą zamieszkiwać razem), dlatego wniosek rozpoczyna się od przedstawienia żądań. Ważne jest, aby określić okoliczności, które stały się powodem do podjęcia decyzji o separacji, np. brak porozumienia, niedopuszczalne zachowanie jednego z małżonków – np. nadużywanie alkoholu.

Krok 3: Ważne informacje, załączniki do wniosku o separację

W trybie nieprocesowym tak samo jak w przypadku trybu procesowego jest możliwość złożenia wniosku o apelację. W II instancji rozpatruje ją Sąd Apelacyjny. Należy pamiętać, że będąc w separacji nie można zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, ponieważ separacja nie jest równoznaczna z rozwodem. Małżeństwo nadal formalnie istnieje, dlatego kobieta nie może wrócić do swego poprzedniego nazwiska. Ponadto separacja jest odwracalna, tzn. że można ją cofnąć na jednomyślne żądanie małżonków. Czas nie ma znaczenia – nieważne czy ma to miejsce 2 miesiące czy 15 lat po wydaniu przez sąd postanowienia. Ponadto na małżonkach ciążą pewne obowiązki, takie jak wzajemna opieka, czy pomoc finansowa. Załączniki do wniosku o separację to: skrócony odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie opłaty sądowej (np. naklejone znaczki sądowe lub potwierdzenie przelewu bankowego), zaświadczenie o zarobkach (w przypadku zasądzania alimentów). Na końcu należy wypisać wszystkie załączniki oraz złożyć własnoręczne podpisy. Na wniosku o separację może widnieć podpis tylko jednego z małżonków.

Krok 4: Złożenie wniosku, przebieg postępowania

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego. Rozprawa odbywa się zazwyczaj w formie jednego posiedzenia i polega na przedstawieniu przez obie strony swojego stanowiska, jest to rodzaj przesłuchania. 

Więcej na temat umowy porady prawne