uścisk dłoni
Image by LifetimeStock.com

Jak założyć spółkę cywilną? Umowa, zgłoszenie i rejestracja

uścisk dłoni
Image by LifetimeStock.com

Spółka cywilna oznacza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie przez kilka osób fizycznych, a uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Każdy ze wspólników wnosi pewien wkład, a za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy solidarnie. Do stworzenia spółki cywilnej konieczne jest dopełnienie szeregu formalności.

Umowa spółki

W pierwszej kolejności należy sporządzić umowę spółki w formie pisemnej. Nie wywołuje ona skutku w postaci uzyskania osobowości prawnej przez spółkę. W umowie powinna znaleźć się informacja o nazwie spółki, lista jej wspólników, przedmiot czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj wniesionych przez wspólników wkładów oraz ich wartość (może to być określona kwota, nieruchomość czy specjalistyczne umiejętności), miejsce prowadzenia działalności, a także czas, na jaki umowę taką zawarto. Umowa spółki cywilnej może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Zgłoszenie działalności

Zgłoszenia działalności w ramach spółki należy dokonać w urzędzie gminy odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania wspólnika. Obowiązek ten można spełnić również elektronicznie dokonując wpis w CEIDG. Każdy wspólnik musi indywidualnie dotrzymać tego obowiązku. Umowa spółki cywilnej nie wymaga wpisu do ewidencji przedsiębiorców czy do KRS. Cała spółka nie będzie stanowić przedsiębiorstwa – przedsiębiorcą jest każdy poszczególny wspólnik.

Nadanie numeru REGON

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do GUS w celu uzyskania numeru REGON, niezbędnego dla prowadzenia działalności. Numer ten musi posiadać zarówno spółka, jak i poszczególni wspólnicy.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

W urzędzie skarbowym należy zgłosić się w celu uzyskania numeru NIP dla spółki. Dokonuje się tego wypełniając wniosek NIP-2 oraz NIP-D, a także podając nadany numer REGON, wpisy członków do CEIDG, akt prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę, a także numer rachunku firmowego.

 

Zgłoszenie do US, oprócz nadania numeru NIP, wiąże się też z wyborem formy opodatkowania wspólników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każdy ze wspólników zgłosić się musi w tej sprawie do właściwego dla siebie US.

 

Jeśli wspólnicy zdecydują, iż chcą być płatnikami podatku VAT, muszą złożyć w tym celu formularz VAT-R. Płatnikiem tego podatku będzie spółka jako całość.

Zgłoszenie do ZUS

Jeśli spółka nie zatrudnia dodatkowych pracowników, to zgłoszenie do ZUS zostaje załatwione już w czasie wypełniania formularza CEIDG-1 przy rejestrowaniu działalności gospodarczej. Konieczne będzie jednakże złożenie oświadczenia odnośnie płaconych składek, co należy uczynić przy pomocy formularzy ZUS ZZA lub ZUS ZUA. Składki każdy odprowadza indywidualnie.

 

Jeśli zaś spółka zatrudnia pracowników – wówczas niezbędne jest złożenie również formularza ZUS ZPA, służącego do rejestracji spółki jako płatnika składek za osoby zatrudnione, a następnie formularzy ZUS ZUA lub ZUS ZZA za każdego z nich.

Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04