długopis na kartce
Flickr/Gunnar Wrobel/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Jak można wypowiedzieć umowę zlecenia?

długopis na kartce
Flickr/Gunnar Wrobel/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Wypowiedzenie umowy zlecenia jest możliwe. Powinno się ono odbyć na warunkach określonych w umowie. Jeśli w umowie nie ma zapisu dotyczącego wypowiedzenia, może ono zostać złożone w dowolnym momencie.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenia to jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych, regulowanych przepisami kodeksu cywilnego. Jej istotą jest zobowiązanie się przyjmującego zlecenie do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy.

Czy można wypowiedzieć umowę zlecenia?

Naturalnym zakończeniem umowy zlecenia jest moment wykonania przedmiotu umowy. Z różnych przyczyn jednak obie strony umowy mogą chcieć zakończyć ją wcześniej. Kodeks cywilny nie określa dokładnie formy takiej umowy ani możliwych sposobów jej wypowiedzenia. Przepisy dopuszczają jednak wypowiedzenie umowy zarówno przez zleceniobiorcę, jak i zleceniodawcę w dowolnym czasie.

Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę zlecenia?

Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę, musi jednak być przygotowany na pokrycie szkody, którą spowoduje, jeśli złożył wypowiedzenie bez ważnego powodu, a zlecenie było płatne. Ważnym powodem może być niewywiązywanie się przez zleceniodawcę z postanowień umowy, na przykład niedostarczenie koniecznych do wykonana zlecenia materiałów. Zleceniobiorca nie musi płacić odszkodowania, jeśli wypowiada umowę z ważnego powodu.

Czy zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zlecenia?

Zleceniodawca, który chce wypowiedzieć umowę, jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem zlecenia. Musi też wypłacić część wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonanej pracy. Jeśli dający zlecenie wypowie umowę bez ważnej przyczyny, powinien też nagrodzić szkodę. Ważna przyczyna to w tym przypadku na przykład niewłaściwe wykonywanie zlecenia przez zleceniobiorcę lub utrata przez zlecającego kontraktu, w ramach którego wykonywane było zlecenie. Zleceniodawca nie musi płacić odszkodowania, jeśli z ważnego powodu wypowiada umowę, nawet jeśli zleceniobiorca poniósł już pewne koszty związane z realizacją zlecenia.

Czy warunki wypowiedzenia mogą zostać określone w umowie?

Umowa zlecenia opiera się na wzajemnym zaufaniu zlecającego i przyjmującego zlecenia, a wszystkie warunki jej wykonania mogą zostać ustalone jeszcze przed podpisaniem umowy. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby sposób i termin wypowiedzenia umowy zapisane zostały w jej treści lub wprowadzone aneksem. W umowie nie można zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu. Zleceniodawca nie może też zawrzeć w umowie zapisów sprzecznych z przepisami kodeksu cywilnego. Nie może więc na przykład określić w niej braku konieczności wypłaty odszkodowania w przypadku zerwania umowy bez ważnego powodu. Nie może też zawrzeć zapisu o jednostronnej odpowiedzialności finansowej za wypowiedzenie umowy bez ważnego powodu.

Więcej na temat umowy świadczenia prawo pracy
Przeładuj

W niedzielę wybierzemy też pierwszą damę! Kim są i czym zajmują się żony kandydatów na prezydenta?

zobacz 03:19