kobieta martwi się
©BillionPhotos.com/Fotolia

Zwrot nadpłaty podatku – jak uzyskać?

kobieta martwi się
©BillionPhotos.com/Fotolia

Nadpłata podatku powoduje obowiązek zwrócenia tej kwoty podatnikowi. Zasadniczo dzieje się tak z urzędu w terminie 3 miesięcy. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu, jeśli deklaracja podatkowa została błędnie wypełniona.

 

Nadpłacony podatek może zostać z urzędu zaliczony na poczet zaległości podatkowych, lub, na wniosek podatnika – zaliczony na konto przyszłych zobowiązań wobec fiskusa.

 

Nadpłata podatku następuje w sytuacji, gdy podatnik, płatnik lub inkasent wpłacili większą kwotę, niż wynikała z danej czynności. Może zdarzyć się też, że zostanie opłacony podatek od czynności, która podatkowi nie podlega. W takich przypadkach podatnikowi przysługuje prawo żądania zwrotu nadpłaconego podatku.

Zwrot nadpłaty podatku z urzędu

Jeśli nadpłata podatku dochodowego wynika z deklaracji podatkowej wypełnionej rzetelnie, to zwrot następuje z urzędu, jeśli kwota ta nie podlega zaliczeniu na zaległości podatkowe. Wówczas obowiązuje termin 3. miesięcy, może on jednak ulec wydłużeniu. Dzieje się tak wtedy, gdy zeznanie podatkowe zostało wypełnione błędnie, zawiera oczywiste omyłki, lub gdy konieczne jest wezwanie podatnika do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania. Jeśli podatnik nie podał swoich danych lub podał je błędnie, wówczas termin również ulegnie wydłużeniu, bowiem urząd sam tych informacji nie koryguje.

Zwrot nadpłaty podatku: wniosek

Osoba ubiegająca się o zwrot nadpłaconego podatku, jeśli nie następuje ono z urzędu, powinna złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Do niego należy dołączyć skorygowane zeznanie podatkowe, odnoszące się do okresu, w którym powstała nadpłata. Od tego wniosku nie przewidziano żadnej opłaty.

 

Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

  • dane wnioskodawcy (podatnika, płatnika, inkasenta) – imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer PESEL bądź NIP,
  • wskazanie organu, do którego wniosek jest kierowany, czyli naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego,
  • określenie rodzaju nadpłaconego podatku oraz okresu, w którym ta nadpłata nastąpiła,
  • określenie wysokości nadpłaty,
  • uzasadnienie wniosku.

Jeśli chcemy uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, musimy pamiętać, że możliwe jest to tylko do upływu terminu przedawnienia zaległości podatkowych. Jest to zasadniczo 5 lat.

Zwrot nadpłaty podatku: niezachowanie terminu przez US

W przypadku niedotrzymania przez organ podatkowy terminu przysługuje podatnikowi oprocentowanie od tej kwoty – w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, które pobierane są od zaległości podatkowych. Aktualnie jest to 8% w skali roku.

Nadpłacony podatek: zaliczenie na poczet zaległości lub przyszłych zobowiązań

Nadpłata podatku nie następuje, jeśli podlega z urzędu zaliczeniu na poczet istniejących zaległości podatkowych – jeśli więc mamy zaległości w opłacaniu podatków lub opłat (dotyczy to również np. niezapłaconych mandatów), to US nie zwróci nam podatku. Nadpłata może być też zaliczona przez urząd na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, czyli tych opłat, do których już jesteśmy zobowiązani, ale z którymi jeszcze nie zalegamy. Można również, zamiast żądać zwrotu nadpłaconego podatku, złożyć wniosek o jego zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych – w całości, lub jedynie w części. Jeśli  żadna z tych sytuacji nie występuje, to kwota nadpłaty zostanie zwrócona. .

Zwrot nadpłaty podatku: forma zwrotu

Urząd skarbowy może zwrócić nadpłacony podatek w gotówce lub na numer konta bankowego. Zależy to od wyboru podatnika – może to zrobić zarówno pisemnie, jak i ustnie. Jeśli podatnik nie wybrał formy zwrotu, to nastąpi on na rachunek bankowy, jeśli oczywiście urząd posiada jego numer. Jeśli nie – zwrot następuje przekazem pocztowym, którego koszty obciążają podatnika.

 

Zwrot nadpłaty, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli 11,60 zł, następuje jedynie w kasie urzędu.

 

Więcej na temat porady prawne
Przeładuj

Ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Zapamiętamy jego uśmiech i dobre serce!

zobacz 01:36