Kieliszek likieru pomarańczowego i ćwiartka pomarańczy.
Image by LifetimeStock.com

Wniosek o uzyskanie koncesji na alkohol

Kieliszek likieru pomarańczowego i ćwiartka pomarańczy.
Image by LifetimeStock.com

Koncesja na alkohol jest niezbędnym dokumentem, który uzyskać powinien przedsiębiorca, aby sprzedawać napoje alkoholowe bez ryzyka opłacenia grzywny lub kary zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Koncesja wydawana jest na czas określony.

Koncesja na sprzedaż alkoholu - kto udziela?

Koncesji na alkohol zależnie od charakteru sprzedaży udziela: wójt, burmistrz, prezydent miasta (sprzedaż detaliczna), minister do spraw gospodarki lub marszałek województwa (sprzedaż hurtowa). Od lokalizacji miejsca sprzedaży napojów alkoholowych zależy to do kogo należy zgłosić się w celu uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. Koszt uzyskania koncesji na sprzedaż różnych alkoholi (piwa, wina i wódki) to kwota 3100 zł.

Koncesja na sprzedaż alkoholu – załączniki do wniosku

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać kilka niezbędnych załączników. Należą do nich:

 • pozytywna decyzja sanepidu dotycząca spełniania warunków sanitarnych,
 • odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej do ewidencji,
 • dokument poświadczający, że przedsiębiorca ma prawny tytuł do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż (np. umowa najmu, akty własności),
 • w przypadku, gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie mieścił się w budynku mieszkalnym, w którym znajdują się inne rodziny, niezbędne jest także dołączenie zgody administratora budynku, zarządcy lub właściciela.

Koncesja na alkohol – elementy wniosku

Wniosek o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu należy złożyć pisemnie do właściwego organu. W sporządzonym przez przedsiębiorcę piśmie powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • dane firmy – adresy, siedziby,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 •  adres punktu, w którym przedsiębiorca zmierza składować alkohol (magazyn dystrybucyjny),
 • rodzaj zezwolenia, o które ubiega się przedsiębiorca (zezwolenie typu A – koncesja na napoje alkoholowe, które zawierają do 4,5 %, np. koncesja na piwo; zezwolenie typu B - koncesja na napoje alkoholowe zawierające od 4,5% do 18% alkoholu, np. koncesja na wino; zezwolenie typu C - koncesja na napoje alkoholowe, które mają powyżej 18 %, np. koncesja na wódkę).

 

Jeżeli przedsiębiorca zamierza sprzedawać napoje alkoholowe w kilku różnych punktach, ma obowiązek uzyskania odpowiedniej liczby zezwoleń.

Koncesja na sprzedaż alkoholu – tylko na czas określony

Koncesja na alkohol wydawana jest na czas określony. Długość tego czasu zależy od charakteru sprzedaży. Dla sprzedaży detalicznej koncesja może być wydana:

 • nie krócej niż na 4 lata – jeżeli napoje alkoholowe sprzedawane są w miejscu ich spożycia (np. lokale gastronomiczne);
 •  nie krócej niż na 2 lata – jeżeli napoje alkoholowe sprzedawane są poza miejscem sprzedaży (detal);

 

W przypadku sprzedaży hurtowej koncesja wydawana jest:

 • nie krócej niż na 2 lata – dla napojów alkoholowych, w których zawartość alkoholu nie przekracza 18%;
 • nie krócej niż na okres jednego roku na wszystkie pozostałe trunki.

 

Przedsiębiorca, który chce sprzedawać napoje alkoholowe po upływie czasu, na jaki wydane zostało zezwolenie, zobowiązany jest przedłużyć koncesję na alkohol.  

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Z kim Sylwia i Mikołaj utrzymują kontakt po "Love Island"?

zobacz 00:58