para spacerująca nad morzem
Image by LifetimeStock.com

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy – jak wyliczyć należny ekwiwalent pieniężny?

para spacerująca nad morzem
Image by LifetimeStock.com

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę należy się ustawowo określona liczba dni wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego.

 

W razie niewykorzystania urlopu – na przykład w sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy – należy się za niewykorzystany urlop ekwiwalent pieniężny. Jak wyliczyć jego wysokość?

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego ekwiwalent pieniężny należy się na mocy art. 171 § 1 kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy). Może się tak zdarzyć, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu z własnej woli lub jeśli przed jego wykorzystaniem stosunek pracy wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu. Wypłaca się go po wygaśnięciu stosunku pracy, chyba że zawierana jest kolejna umowa o pracę między tymi samymi stronami i umówiły się one, że urlop zostanie wykorzystany w ramach nowej umowy o pracę.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: współczynnik urlopowy

Zasady wyliczania należnego ekwiwalentu pieniężnego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oblicza się go w oparciu o stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, przy użyciu współczynnika, będącego stałą wartością określoną dla danego roku kalendarzowego. Ustalany jest w ten sposób, iż od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się liczbę niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, a uzyskany wynik dzieli się przez 12. W 2015 roku współczynnik ten wynosi 21. W 2016 roku będzie to 20,67.

 

Współczynnik ten służy do wyliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu. Jeśli do wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymał również inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, należące się w okresach nie dłuższych niż miesiąc, wówczas jako podstawę obliczania ekwiwalentu należy wziąć pod uwagę średnią z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym doszło do nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeśli zaś składniki te przysługują za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, w sytuacji gdy były wypłacane w okresie poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu dwunastu miesięcy, wówczas bierze się pod uwagę średnią wysokość wynagrodzenia z całego tego okresu.

 

Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy – wówczas wartość ekwiwalentu pieniężnego na podstawie tego współczynnika oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Bez względu na to, za jakie lata przysługują ekwiwalenty pieniężne należne w dniu rozwiązania umowy o pracę, stosuje się zawsze ten współczynnik, który obowiązuje w roku nabycia prawa do otrzymania tego ekwiwalentu, czyli obowiązujący w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: jak obliczyć?

Aby obliczyć wartość ekwiwalentu urlopowego na podstawie podanego współczynnika, należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik urlopowy – w ten sposób otrzymuje się ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu. Ten wynik należy podzielić przez liczbę godzin pracy na dobę, czyli zwykle 8, w wyniku czego otrzymuje się ekwiwalent za jedną godzinę. Następnie wynik ten należy pomnożyć przez liczbę niewykorzystanych przez pracownika godzin urlopu – w ten sposób otrzymuje się wartość pieniężną należną za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Więcej na temat prawo pracy porady prawne Urlop
Przeładuj

Kaczorowska, Krupa, Przybysz... Dla tych gwiazd to pierwszy Dzień Matki! Kto jeszcze został mamą w ostatnich miesiącach?

zobacz 01:58