pan przegląda dokumenty
©yahyaikiz/fotolia

Wniosek o ustanowienie hipoteki – jak napisać?

pan przegląda dokumenty
©yahyaikiz/fotolia

Ustanowienie hipoteki wymaga zawarcia umowy ze stroną, na rzecz której ma być ona ustanowiona. Załącza się ją do wniosku o ustanowienie hipoteki, składanego do sądu wieczystoksięgowego na formularzu dostępnym w sądach i na ich stronach internetowych.

Hipoteka jako zabezpieczenie długu

Ustanowienie hipoteki zabezpiecza wierzytelność. Hipoteka przenosi się wraz z prawem własności do nieruchomości. Wierzyciel hipoteczny, czyli strona, na rzecz której ustanowiono hipotekę (najczęściej jest to bank udzielający kredytu) ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń z tej nieruchomości. Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacać należności, wierzyciel może (po wdrożeniu odpowiedniego postępowania) zlicytować nieruchomość i z uzyskanej ze sprzedaży kwoty pokryć wartość długu zabezpieczonego hipoteką. W tym przypadku nie jest istotne, czy nieruchomość jest w dalszym ciągu własnością dłużnika. Sprzedaż lub darowizna nie powoduje wygaśnięcia hipoteki, dlatego jest ona tak skutecznym zabezpieczeniem.

Ustanowienie hipoteki: wniosek o wpis

Do ustanowienia hipoteki potrzebne są dwie czynności. Po pierwsze jest to sporządzenie umowy ze stroną, na rzecz której hipoteka ma być ustanowiona (na przykład z udzielającym kredytu bankiem). Po drugie – należy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej.

 

Odpowiedni formularz, na którym zgłasza się żądanie dokonania wpisu, dostępny jest na stronach internetowych sądów rejonowych, a także w formie papierowej w sądach. Nie trzeba więc samodzielnie sporządzać takiego wniosku. Trzeba jednak załączyć do wypełnionego formularza dokumenty, które uzasadniają żądanie.

Ustanowienie hipoteki: wypełnienie formularza

Należy wypełnić wszystkie pola dotyczące sądu rejonowego, do którego składamy wniosek, a także dane wnioskodawcy i nieruchomości, której dotyczy hipoteka.

 

W formularzu o ustanowienie wpisu należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat – „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Następnie należy w polu poniżej określić rodzaj i treść żądania, powołując się np. na umowę kredytową oraz oświadczenie o jej ustanowieniu. Należy wskazać wartość hipoteki, numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy hipoteka, oraz dane podmiotu, na rzecz którego ma być ona ustanowiona.

 

Jeśli domagamy się wpisania do księgi wieczystej więcej niż jednej hipoteki, to żądanie dotyczące każdej z nich należy umieścić w osobnym polu. Od każdego z żądań pobierana jest osobna opłata.

Ustanowienie hipoteki: załączniki do wniosku

Do wniosku o ustanowienie hipoteki należy dołączyć umowę, np. kredytową, z której wynika nasze zobowiązanie do ustanowienia hipoteki na rzecz strony, oraz oświadczenie o jej ustanowieniu.

Wszystkie dokumenty, które uzasadniają żądanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej, należy załączyć do wypełnionego formularza. Na końcu formularza znajdują się rubryki przeznaczone do oznaczenia tych dokumentów.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25