Chłopak w samochodzie pokazuje kluczyki.
Image by LifetimeStock.com

Wzór umowy sprzedaży auta

Chłopak w samochodzie pokazuje kluczyki.
Image by LifetimeStock.com

Umowa sprzedaży samochodu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może być sporządzona odręcznie, jednak obydwa egzemplarze powinny być czytelne. Każdy egzemplarz umowy powinien być podpisany przez sprzedającego i kupującego lub upoważnionych przez strony przedstawicieli.

Elementy umowy sprzedaży samochodu

  • data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży samochodu oraz dane sprzedawcy i dane kupującego

Na początku umowy sprzedaży samochodu należy wpisać informacje na temat tego, kiedy i gdzie umowa została zawarta oraz podać dane sprzedawcy i kupującego. W danych osobowych powinny znaleźć się: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu tożsamości.

 

  • przedmiot umowy

W pierwszym paragrafie umowy sprzedaży samochodu należy opisać przedmiot umowy. Znaleźć się tu powinny: marka pojazdu, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia – numer VIN, numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu, jeżeli została wydana. W drugim punkcie pierwszego paragrafu można także zawrzeć ewentualne dodatkowe ustalenia, np. jakie elementy sprzedawca dołącza kupującemu do pojazdu.

 

  • oświadczenie właściciela

W kolejnym paragrafie sprzedawca powinien złożyć oświadczenie, że jest właścicielem pojazdu oraz, że pojazd będący przedmiotem sprzedaży jest wolny od obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich.

 

  • cena sprzedaży

Trzeci paragraf powinien zawierać informację o tym jaką wartość samochodu ustaliły strony. Cenę sprzedaży należy wpisać cyfrą i słownie.

 

  • oświadczenie o otrzymaniu gotówki oraz wydaniu pojazdu

W kolejnej części umowy sprzedaży samochodu powinna znaleźć się informacja, że sprzedawca przenosi własność pojazdu na rzecz kupującego, a kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu ustaloną kwotę. W drugim podpunkcie czwartego paragrafu należy złożyć oświadczenie, że pojazd został w całości wydany kupującemu oraz, że sprzedawca w całości otrzymał należną kwotę.

 

  • oświadczenie o znajomości stanu technicznego

Niezbędnym elementem umowy sprzedaży samochodu jest załączenie informacji, w której kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu.

 

  • kwestia pokrycia kosztów związanych z umową sprzedaży

W czwartym paragrafie umowy powinno znaleźć się zastrzeżenie, że wszelkie koszty wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

 

  • informacja o sprawach nieuregulowanych umową

W umowie sprzedaży samochodu osobowego należy umieścić także informację o tym, że we wszelkich sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

  • liczba egzemplarzy

Ostatnia informacja, jaką trzeba wpisać do umowy sprzedaży samochodu to zaznaczenie, że umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze stron powinna mieć po jednym egzemplarzu umowy sprzedaży.

 

Umowę sprzedaży samochodu osobowego należy zakończyć złożeniem własnoręcznego podpisu przez sprzedawcę i kupującego.


Więcej na temat umowy
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45