pisanie umowy
©Gajus/Fotolia

Umowa spółki cywilnej: jak napisać?

pisanie umowy
©Gajus/Fotolia

Umowa spółki cywilnej sporządzana jest w formie pisemnej. Spółkę cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników – mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ważnym elementem umowy jest określenie wspólnego celu gospodarczego, a także określenie wkładów stron i zasad ich współpracy.

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej jest częstą formą współpracy między osobami fizycznymi, które chcą wspólnie prowadzić określoną działalność gospodarczą – łączy je więc konkretny cel gospodarczy. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być jednak nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, np. inne spółki. Spółka cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników.

 

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jej wspólnicy zaciągają zobowiązania na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Odpowiadają za nie całym swoim majątkiem, również osobistym. Dysponują również własnym majątkiem, który stanowi ich współwłasność.

Umowa spółki cywilnej: jak napisać?

Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej. Należy ją zgłosić do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wówczas automatycznie następuje jej zgłoszenie do ZUS, GUS i US.

 

Nie ma ściśle określonych wzorów takich umów. Zawierają one, zgodnie z przepisami i przyjętą praktyką gospodarczą, następujące elementy:

 

Data i miejsce sporządzenia umowy.


Dane wspólników – imiona i nazwiska lub nazwy, adresy zamieszkania lub siedzib, numery NIP, KRS, PESEL.
Dane osób reprezentujących strony, jeśli są to spółki.


Cel gospodarczy, czyli określenie przedmiotu i zakresu działalności zgodnie z klasyfikacją PKD.


Nazwa spółki, która powinna zawierać imiona i nazwiska wspólników z dopiskiem s.c., adres siedziby spółki.


Czas, na jaki umowa została zawarta – czyli na czas oznaczony lub nieoznaczony.


Wkłady wspólników – może to być zarówno wkład pieniężny, czyli określona kwota, wkład rzeczowy – np. nieruchomość, jak i wkład innego rodzaju, w postaci określonych umiejętności, kwalifikacji. Powinno w umowie znaleźć się również określenie wartości tych wkładów. Jeśli takiego określenia brak, to domniemywa się, że wkłady te są równe.


Określenie, w jaki sposób będą dzielone zyski – czyli np. proporcjonalnie do wartości wkładów czy też po równo.


Ustalenia dotyczące uprawnień wspólników w kwestii jej prowadzenia i reprezentacji – mogą być równe, lub można ustalić zakresy obowiązków i uprawnień.


Inne ustalenia, np. dotyczące rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia, wprowadzania zmian do umowy spółki itp.


Podpisy stron.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25