Dłoń składająca podpis
Image by LifetimeStock.com

Co powinna zawierać umowa darowizny pieniężnej?

Dłoń składająca podpis
Image by LifetimeStock.com

Umowa darowizny pieniężnej, inaczej niż umowa darowizny nieruchomości, nie musi być sporządzona u notariusza. Kopię umowy wraz z dowodem otrzymania pieniędzy, np. potwierdzeniem otrzymania przelewu na konto, obdarowany powinien należy dołączyć do formularza otrzymania darowizny, składanego w urzędzie skarbowym.

 

Umowa darowizny pieniężnej powinna zawierać następujące informacje:

  1. 1. Datę i miejsce sporządzenia umowy – na górze dokumentu po prawej stronie.

  2. 2. Dane stron umowy – imiona i nazwiska oraz adresy, numer oraz seria dowodu osobistego darczyńcy i obdarowanego wraz z wyraźnym wskazaniem kto jest kim. Po danych obdarowanego można dopisać „zwany dalej Obdarowanym”, a po danych darczyńcy – „zwany dalej Darczyńcą”.

  3. 3. Dokładna kwota darowizny – w umowie musi znaleźć się dokładna kwota, którą darczyńca przekazuje obdarowanemu. Należy zapisać ją liczbą i słownie.

  4. 4. Opcjonalnie wskazanie celu, na który powinna zostać przeznaczona darowizna – jeśli strony umowy ustaliły, że darowizna ma być przekazana na pewien konkretny cel, np. opłacenie kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy, to warto napisać do w umowie.

  5. 5. Stopień pokrewieństwa pomiędzy obdarowanym i darczyńcą – osoby blisko ze sobą spokrewnione mogą być zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od darowizny.

  6. 6. Oświadczenie, że obdarowany zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z darowizną.

  7. 7. Zastrzeżenie, że wszelkie zmiany do umowy muszą być wprowadzone na piśmie, gdyż inaczej będą nieważne.

  8. 8. Liczba egzemplarzy umowy, np. „Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron”.

  9. 9. Czytelne podpisy stron: darczyńcy i obdarowanego.

Więcej na temat prawo umowy porady prawne
Przeładuj

Anna Mucha w półfinale "Czaru Par"! "Małżeństwo to jest obóz przetrwania"

zobacz 00:30