Party.pl

fiszka orange Advertisement


skarga na komornika
©peshkov/fotolia

Skarga na czynności komornika. Jak napisać?

skarga na komornika
©peshkov/fotolia

Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, w terminie 7 dni od naruszenia przez niego prawa. Skarga musi spełniać wymagania dla pism procesowych i zostać opłacona.

Skarga na czynności komornika: kiedy?

W ostatnich miesiącach głośne były sprawy komorników nadużywających swoich uprawnień, bądź wręcz postępujących bezprawnie. Zdarza się, że komornicy niewłaściwie naliczają opłaty egzekucyjne i źle traktują osoby, od których egzekwują należności. Na wszelki wypadek warto pamiętać, że zarówno na czynności komornika, jak również na jego bezczynność można wnieść skargę do sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

 

Skargę taką może wnieść osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone poprzez zachowanie komornika. Należy ją wnieść w terminie siedmiu dni od czynności komornika lub dowiedzenia się o tej czynności, bądź od czasu, kiedy czynność powinna być dokonana.

Skarga na czynności komornika: jak napisać?

Skarga na czynności komornika musi spełniać wymagania dla pisma procesowego. Należy więc podać:

  • miejsce i datę jej sporządzenia,
  • oznaczenie sądu, do którego wnosimy skargę,
  • wskazać strony – dłużnika i wierzyciela, poprzez podanie imion, nazwisk, adresów,
  • sygnaturę akt sprawy, której dotyczy dana czynność lub jej brak,
  • wskazać wartość roszczenia.

Należy wpisać oznaczenie pisma: „Skarga na czynność komornika”, wraz z zaznaczeniem o co chodzi, np. „polegająca na nieuprawnionym zajęciu wynagrodzenia dłużnika”.

 

Następnie należy opisać, na jaką czynność – postanowienie, zarządzenie, faktyczne działanie lub zaniechanie, i jaką osobę się skarżymy – wskazując dane komornika.

 

Konieczne jest podanie żądania, jakie kierujemy wobec sądu – wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności.

 

Uzasadnienie. Należy opisać dokładnie na czym polegało zaniedbanie lub naruszenie prawa, jak również uzasadnić, dlaczego było to działanie nieprawidłowe. Każde twierdzenie w uzasadnieniu należy poprzeć dowodem, poprzez jego wskazanie – np. oznaczenie dokumentu, który załączymy do skargi, wskazanie na zeznania świadków.

 

Można wnieść również o zwolnienie z opłaty sądowej za wniesienie skargi.

 

Należy się własnoręcznie podpisać pod wnioskiem.

 

Należy wyszczególnić załączniki – liczbę egzemplarzy wniesionych do sądu (powinniśmy załączyć dwa egzemplarze dla sądu oraz odpisy dla stron, nie zapominając o egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi otrzymanie skargi), dowód uiszczenia opłaty sądowej od skargi (opłata stała 100 zł), a także wyszczególnienie załączników, czyli dokumentów, na które powołujemy się w uzasadnieniu i które powinniśmy dołączyć do skargi.

Skarga na czynności komornika: co dalej?

Jeśli skarga spełnia warunki formalne, sąd przekaże ją komornikowi i wyznaczy rozprawę, o której terminie nas powiadomi.

 

W razie braków formalnych sąd wezwie do ich usunięcia w terminie tygodniowym.

 

Sąd podejmie inne niezbędne czynności.

 

Jeśli sąd postanowi o odrzuceniu lub oddaleniu naszej skargi – przysługuje nam zażalenie na to postanowienie. Opłata za zażalenie wynosi 40 zł.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Tadeusz Seibert komentuje zniknięcie Margaret ze sceny. Zdradził prawdziwe powody?

zobacz 00:34