Pozew o alimenty
© krivinis/Fotolia.com

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka.

 

Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu.

Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli decyduje się ono na pracę zarobkową, a może też trwać dłużej, jeśli dziecko kontynuuje kształcenie.

 

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stany cywilnego. Jego wysokość zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów.

 

Obowiązek alimentacyjny przedawnia się z upływem trzech lat. Wynika z tego, że można domagać się zarówno alimentów, które będą wypłacane w przyszłości, jak i tych, które należały się w ciągu ostatnich trzech lat.

Alimenty na dziecko: jak napisać pozew?

Przygotowując pozew o alimenty trzeba pamiętać o wszystkich niezbędnych dla ważności tego dokumentu elementów. Są to:

 

  • Wskazanie miejscowości i daty sporządzenia pozwu.

 

  • Określenie sądu. Powód dokonuje wyboru pomiędzy sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica od którego domagamy się alimentów a sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Aby właściwie oznaczyć sąd, należy podać, o który sąd rejonowy chodzi, określić jego siedzibę, czyli miejscowość, w której się znajduje. Należy też wskazać wydział, do którego kierujemy pismo, czyli wydział rodzinny i nieletnich.

 

  • Wskazanie powoda. Należy podać, kto domaga się alimentów. Zawsze będzie to dziecko, na rzecz którego alimenty mają być płacone. Rodzic jest przedstawicielem ustawowym tego dziecka, gdy z racji małoletniości nie może ono samo dochodzić swoich praw, i wnosi pozew w jego imieniu. Podać trzeba imię, nazwisko, adres i numer PESEL dziecka, oraz te same dane osoby reprezentującej dziecko, czyli rodzica sporządzającego pozew.

 

  • Wskazanie pozwanego. Należy podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, od której domagamy się alimentów, a więc drugiego rodzica dziecka.

 

  • Określenie wartości przedmiotu sporu, czyli wartości alimentów za jeden rok.

 

  • Wskazanie wniosków. Konieczne jest podanie w piśmie czego się domagamy – a więc określonej kwoty alimentów, która będzie płatna miesięcznie. Należy też wskazać dzień, od którego mają one być płatne. Poza tym można zamieścić wniosek o powołanie świadków, wniosek o obciążenie kosztami sądowymi osoby pozwanej, a także o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

 

  • Wymienienie załączników. Należy wskazać w wykazie załączników wszystkie dokumenty, jakie załączamy do pozwu.

 

  • Podpis. Koniecznie trzeba pamiętać o własnoręcznym podpisaniu pozwu.