Kartka i długopis
Image by LifetimeStock.com

Wniosek o urlop bezpłatny - wzór

Kartka i długopis
Image by LifetimeStock.com

Podanie o urlop bezpłatny trzeba złożyć zawsze ubiegając się o nieodpłatne wolne. Urlop bezpłatny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Na czas takiego urlopu pracownik i pracodawca są zwolnieni z wzajemnych obowiązków względem siebie.

Wniosek o urlop bezpłatny – na czym polega

Jeżeli wnioskujemy o urlop trwający dłużej niż 3 miesiące wówczas musimy mieć świadomość, że pracodawca ma prawo zastrzec sobie prawo do anulowania go z ważnych przyczyn. Można również przerwać urlop bezpłatny za porozumieniem stron i wcześniej wrócić do pełnienia obowiązków służbowych. Czas, który obejmuje wniosek urlopowy nie wliczany jest do stażu pracy. Urlop bezpłatny to czas przerwy w zawodowych obowiązkach (za który pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia) bez przerwania ciągłości stosunku pracy z danym pracodawcą, jednak niewliczający się do stażu pracy, jest to okres zawieszenia w zawodowych obowiązkach.

Urlop bezpłatny z inicjatywy pracodawcy

Jeżeli dwóch pracodawców zawiera porozumienie dotyczące świadczenia pracy przez jednego pracownika u obu z nich, wówczas to pracodawca występuje z wnioskiem o bezpłatny urlop, i aby transakcja doszła do skutku niezbędna jest pisemna zgoda pracownika na taki stan rzeczy. Na czas bezpłatnego urlopu u jednego pracodawcy pracownik wykonuje pracę na rzecz drugiego. Wówczas okres takiego urlopu wliczany jest do stażu pracy.

 

Przykładowy wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu (nie jest konieczne podawanie przyczyny wnioskowania o udzielenie bezpłatnego urlopu):

 

 

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

 

 

………........……………data, miejscowość

 

………..................………………….....

imię i nazwisko pracownika

 

…………….................………………..

stanowisko

 

………..................................................…………………………

nazwa i adres zakładu pracy,

ew. imię i nazwisko osoby

odpowiedzialnej i decyzyjnej w kwestii urlopów

 

 

 

Zgodnie z Art. 174 Kodeksu Pracy wnoszę o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie od dnia …………………. do dnia ………………….tj. ….. dni roboczych.

Uzasadnienie (opcjonalnie):………………………………………………………………................................................................…………...

 

 

 

……………….....…………………

podpis pracownika

 

 

 

Więcej na temat prawo pracy
Przeładuj

Blanka Lipińska pilnuje Barona na planie "The Voice of Poland"?! Zobaczcie, co na to Baron!

zobacz 00:39