napis konflikt zmazywany przez ołówek
Image by LifetimeStock.com

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – jak je napisać?

napis konflikt zmazywany przez ołówek
Image by LifetimeStock.com

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga złożenia odpowiedniego podania. Dokument taki składa strona, która chce rozwiązać stosunek pracy, ale należy pamiętać, że druga strona nie ma obowiązku się na to zgodzić.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje na mocy decyzji powziętej wspólnie przez pracownika i pracodawcę, niezależnie od okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę. Może być zainicjowane przez obie strony, które druga strona może zaakceptować lub nie. Może być zawarte poprzez porozumienie – wspólnie sporządzony dokument lub poprzez złożenie drugiej stronie oferty rozwiązania stosunku pracy wraz z podaniem proponowanych warunków.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę: konieczne elementy

Podanie zawierające prośbę o rozwiązanie umowy o pracę ze strony pracownika powinno zawierać obowiązkowo:

 • określenie miejscowości,
 • datę,
 • imię i nazwisko,
 • adres pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o rozwiązanie umowy,
 • propozycję terminu jej rozwiązania,
 • datę i podpis.

Poza tymi elementami można w podaniu umieścić również:

 • wskazanie przyczyny prośby,
 • proponowane odszkodowanie, np. z tytułu niewykorzystanych dni urlopu,
 • oświadczenie o nieistnieniu między stronami żadnych roszczeń ze stosunku pracy.

Forma pisemna nie jest wymagana, jednakże jest zalecana dla celów dowodowych. Po złożeniu podania należy oczekiwać na wyrażenie zgody na złożoną prośbę, bowiem brak odpowiedzi odmownej nie oznacza jej automatycznej akceptacji.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron: skutki

Rozwiązanie stosunku pracy następuje w terminie zgodnie wyznaczonym przez strony, a jeśli data taka nie została zaproponowana nawet w sposób dorozumiany, to następuje to w dniu zawarcia porozumienia.

 

Pracownik, składając taką prośbę, powinien liczyć się z konsekwencjami jej przyjęcia przez pracodawcę. Ten sposób rozwiązania stosunku pracy wyklucza bowiem możliwość otrzymania dodatkowych dni wolnych, przeznaczonych na szukanie pracy, gwarantowanych przez kodeks pracy (zobacz tekst ustawy). Jako, że nie jest wymagane podanie przyczyny rezygnacji z pracy, znacząco utrudnione będzie ewentualne późniejsze postępowanie przed Sądem Pracy w zakresie udowodnienia, że zwolnienie nastąpiło niesłusznie. W przypadku takiego wypowiedzenia należy mieć też na uwadze, że ewentualne prawo do zasiłku dla bezrobotnych można otrzymać dopiero po 90 dniach od rejestracji w Urzędzie Pracy.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04