©WavebreakmediaMicro/Fotolia

Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego – jak napisać?

©WavebreakmediaMicro/Fotolia

Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego powinno zawierać dane zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika, ich podpisy, oraz zakres spraw, których dotyczy. Pełnomocnictwo ogólne może nie zostać uznane przez US. Dokument pełnomocnictwa lub jego odpis załącza się do akt sprawy. Koszt złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego

Pełnomocnictwo to uprawnienie strony, czyli podatnika, do działania przez pełnomocnika przed organami US. Udzielenia pełnomocnictwa należy dokonać na piśmie, w zwykłej formie – nie jest konieczne poświadczenie notarialne. Nie jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa w sprawach, w których konieczne jest osobiste działanie strony.

 

Podatnicy często udzielają pełnomocnictwa ogólnego, czyli do dokonywania ogółu czynności przed urzędami skarbowymi, jednak urzędy skarbowe często je kwestionują. Lepiej więc zawsze określić w pełnomocnictwie zakres umocowania. Można udzielić np. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych. Pełnomocnictwo lub jego odpis trzeba koniecznie załączyć do akt sprawy.

Pełnomocnictwo do urzędu skarbowego: jak napisać?

Pełnomocnictwo do US powinno zawierać co najmniej:

  • dane mocodawcy, czyli jego nazwę lub imię i nazwisko, adres, NIP, numer dowodu osobistego,
  • dane pełnomocnika,
  • zakres działania, czyli granice udzielonego pełnomocnictwa – do dokonywania jakich czynności pełnomocnik jest umocowany,
  • podpisy mocodawcy i pełnomocnika.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25