mężczyzna rozliczający podatek
©yahyaikiz/Fotolia

Istnieje kilka przypadków, gdy na fakturze brak jest podanej kwoty VAT. Jednym z nich jest sytuacja, gdy podatnik zwolniony jest z opodatkowania podatkiem VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, który wynosi 150 00 zł.

Zwolnienia z podatku VAT

W ustawie o podatku od towarów i usług znajduje się szereg wyłączeń zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych od obowiązku opłacania podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe obejmuje tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim 150 000 zł, po odliczeniu kwoty podatku. Są to tak zwani mali podatnicy.

 

Zwolnienie podmiotowe obejmuje również podatników nowych, rozpoczynających działalność. Dokonywaną przez nich sprzedaż zwalnia się z podatku, jeśli rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez tego przedsiębiorcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

 

Trzeba jednak pamiętać, że ze zwolnienia podmiotowego wyłączone są pewne typy działalności. Są to np. usługi związane z doradztwem, usługi prawnicze, dostawa wyrobów jubilerskich czy nowych środków transportu.

Podatnik zwolniony z obowiązku uiszczania VAT

Przedsiębiorca zwolniony przez ustawę z obowiązku opłacania VAT nie musi aktualnie rejestrować się jako podatnik VAT – wówczas wystawia rachunki bez informacji o VAT. Jeśli jednak zarejestruje się jako taki podatnik – ma prawo wystawiania faktur z oznaczeniem „zw”. Aby móc je wystawiać, musi zarejestrować się jako podatnik VAT, dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-R.

Faktura podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT

Mimo zwolnienia z obowiązku opłacania podatku VAT przedsiębiorca taki zobowiązany jest wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Powinna ona zawierać:

  • datę wystawienia faktury,
  • kolejny numer faktury,
  • imiona i nazwiska lub nazwy obu stron oraz ich adresy,
  • nazwę lub rodzaj towaru bądź usługi,
  • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres usług,
  • cenę jednostkową,
  • kwotę należności ogółem.

Nie trzeba natomiast, tak jak w przypadku faktury wystawianej na sprzedaż zwolnioną z podatku VAT, czyli objętą zwolnieniem przedmiotowym, podawać podstawy prawnej uprawniającej do zwolnienia. Można pominąć także numer NIP nabywcy, stawkę podatku oraz kwotę podatku.

Więcej na temat podatki porady prawne Faktury